listopad 26, 2019

Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia.

Projekt „Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 812 250 ,00 zł ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 60 osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy ( 35 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • SZKOLENIE ZAWODOWE ZAKOŃCZONE NABYCIEM KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI
 • STAŻ ZAWODOWY
 • POŚREDNICTWO PRACY

15 Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w stażu  zawodowym zgodnym z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe. Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • UBEZPIECZENIE NNW
 • BADANIE LEKARSKIE
 • CATERING
 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 30 roku życia, bierne zawodowo oraz bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Osoby premiowane:

 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

Dokumenty do pobrania:

Harmonogramy zajęć:

Termin realizacji projektu:

 • 01-05-2019 – 31-07-2020

Nr umowy:

 • RPZP.06.05.00-32-K025/18-00