listopad 26, 2019

Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu całej Polski.

W okresie od 01.01.2019r. – 31.12.2020 na terenie całej Polski realizowany jest projekt „ Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób z terenu całej Polski”

Projekt zakłada wzrost aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 108 osób młodych (60 kobiet i 48 mężczyzn) biernych zawodowo oraz pracujących na krótkoterminowe umowy ( w tym umowy cywilnoprawne, tzw. ubodzy pracujący) w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15 – 19 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Projekt kierowany jest do:

Osób młodych, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET); w tym:

87 os. tj. min. 80% Uczestników stanowią osoby bierne zawodowo, którzy:

 • opuścili pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy),
 • opuścili zakłady karne lub areszt śledczy (do roku po opuszczeniu)
 • opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 l. – jw),
 • opuścili specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 l. – jw),
 • zakończyli naukę w szkole specjalnej (do 2 l. po zakończeniu nauki),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • opuścili zakłada pracy chronionej (do 2 l. – jw);

21 os. tj. max. 20% Uczestników stanowią os. pracujące pochodzące z grup wymienionych powyżej:

 • których zarobki nie przekraczają płacy min. (tzw. ubodzy pracujący),
 • odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • zatrudnione na um. krótko-terminowych,
 • pracujące w ramach um. cywilno-prawnych.

Jakie wsparcia w projekcie otrzymają uczestnicy/uczestniczki?

1.INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Zakres wsparcia: indywidualne doradztwo, w tym Indywidualny Plan Działania dla wszystkich Uczestników Projektu

Realizacja:

 • Potrzebą UP jest opracowanie kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy indywidualnego potencjału oraz IPD, który określi etapy dążenia do poprawy sytuacji zawodowo – edukacyjnej w oparciu o sytuację „tu i teraz”.

2.PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE

Zakres wsparcia: warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, wsparcie specjalistyczne m.in. psycholog, prawnik, terapeuta

 • Warsztaty kompetencji społecznych niezbędne w celu eliminacji luk w zakresie kompetencji społecznych. Tematyka: umiejętności interpersonalnych Komunikacja, praca w zespole, asertywność, decyzyjność, zarządzanie czasem, motywacja, stres.
 • Indywidualne poradnictwo psychospołeczne, specjalistyczne: forma pomocy wynikająca z IPD, różnorodny zakres odpowiedzi na problemy młodych UP m.in.: trudności z sytuacją życiową, zawodową, obszar społeczny. Problemy
  z usamodzielnieniem, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, problemy finansowe, nieporadność życiowa, niskie zarobki..

3.SZKOLENIA ZAWODOWE

Zakres wsparcia: szkolenia zawodowe według zdiagnozowanych potrzeb UP i rynku pracy – dla wszystkich Uczestników Projektu

Realizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu pozwoli na nabycie lub podniesienie kwalifikacji zwiększających szanse UP na rynku pracy. Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie przez doradcę zawodowego  w oparciu o diagnozę potrzeb i potencjału UP (tj. IPD) oraz potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wsparcie udzielane w ramach projektu odpowiada bieżący potrzebom rynku pracy.

4.STAŻE I PRAKTYKA ZAWODOWA

Zakres wsparcia: Nabywanie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego  oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu poprzez staże spełniające standardy Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży – 75% UP (81 os.).

 • Realizacja staży zawodowych w ramach projektu pozwoli na nabycie doświadczenia  zawodowego oraz zaznajomienie się z miejscem pracy co zwiększy szanse UP na rynku pracy. Kolejnym krokiem w strategii działania aktywizującego jest odbycie przez UP stażu na stanowiskach, w których można wykorzystać zdobytą wiedzę podczas szkoleń (zg. z tematyką szkoleń lub posiadanych przez UP kwalif./kompet.). Każdy UP zostanie włączony w czynne poszukiwanie miejsc stażu (zmiana postawy ‘bierna-czynna’)

5.POŚREDNICTWO PRACY

Zakres wsparcia: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy – 100% UP (108 os.).

Realizacja: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: Celem jest nabycie umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy z pracodawcą.
POŚREDNICTWO PRACY: Zadaniem pośredników pracy będzie pozyskiwanie ofert miejsc pracy, pomoc UP w wyborze ofert, przygotowanie do odbycia rozmów o pracę. Stały monitoring lokalnego rynku pracy. Każdy UP we współpracy z pośrednikiem zostanie włączony w czynne poszukiwanie zatrudnienia. Wpłynie to pozytywnie na umiejętność UP poruszania się po rynku pracy, a także skłoni UP do przyjęcia odpowiedzi za swoją karierę zawodową.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu oraz realizowanych formach wsparcia znajdują się
w Regulaminie.

Projekt  „Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu całej Polski” realizowany jest przez Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych Jakub Szpon.

Projekt realizowany  jest  w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2020 a jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 108 osób młodych (60 kobiet i 48 mężczyzn) biernych zawodowo oraz pracujących na krótkoterminowe umowy ( w tym umowy cywilnoprawne, tzw. ubodzy pracujący) w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 15 – 19 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Główne REZUTATY projektu to:

 1. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 44
  (19 M, 25 K)
 2. Liczba osób poniżej 30 lat, które uzyskały kompetencje po opuszczeniu programu: 64 (28 M, 36K)
 3. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej: 35
 4. Wskaźnik efektywności zawodowej: 27

WSKAŹNIKI PRODUKTU

 1. Liczba osób biernych zawodowo, nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, objętych wsparciem w programie: 87 (39 M, 48 K)
 2. Liczba osób pracujących, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, objętych wsparciem w programie: 21 (9 M, 12 K)
 3. Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 27 (12 M, 15 K)
 4. Liczba osób poniżej 30 lat, objętych Indywidualnym Planem Działania: 108 (48 M, 60 K) – projekt zakłada objęcie 100% gr.doc. indywidualnym poradnictwem zaw. w celu opracowania/aktualizacji IPD (lub innego dok. pełniącego analogiczną funkcję); Dokument IPD, opinia doradców zawodowych, lista obecności.
 5. Liczba osób poniżej 30 lat, które uczestniczyły w warsztatach i poradnictwie społeczno- zawodowym: 108 (48 M, 60 K) – projekt zakłada objęcie 100% gr.doc.: warsztaty kompetencji społ., warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, indywidualne poradnictwo; Listy obecności, test/re-test, zaśw. o ukończeniu warsztatów.
 6. Liczba osób poniżej 30 lat, które uczestniczyły w szkoleniach zawodowych zgodnymi
  z IPD i zapotrzebowaniem rynku pracy: 108 (48 M, 60 K) – proj. zakłada objęcie 100% gr.doc. szkoleniami zawodowymi zgodnymi z IPD Uczestnika oraz potrzebami lokalnego rynku pracy; listy obecności, zaświadczenia ukończenia szkolenia, certyfikaty/dyplomy.
 7. Liczba osób poniżej 30 lat, które uczestniczyły w 3 miesięcznym stażu zawodowym: 81 – proj. zakłada objęcie 75% gr.doc. 3-miesięcznym stażem zawodowym zgodne z rodzajem szkolenia zawodowego i IPD Uczestnika; 3-stronne umowy stażowe; zaśw. stażu; miesięczne sprawozdania ze stażu;
 8. Liczba osób poniżej 30 lat, objętych usługą pośrednika pracy: 108 (48 M, 60 K) – proj. zakłada objęcie 100% gr.doc. indywidualnym pośrednictwem pracy (cel: uzyskanie zatrudniania; poprawa warunków pracy); listy obecności, karty pracy pośrednika.

Całkowita wartość projektu wynosi  1 414 451,31zł, w tym  1 343 728,74 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny 70 722,57zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w zawodach rzemieślniczych.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Do pobrania:

Staże i praktyka zawodowa:

Harmonogramy:

Grupa 1

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenie zawodowe – Social Media
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 2

 • Szkolenie zawodowe – Opiekunka
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenie zawodowe – Kelner barista
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenie zawodowe – Administracyjno – biurowe
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 3

 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenie zawodowe – Administracyjno-biurowe
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 4

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenie zawodowe – Wykorzystanie technologii ICT
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 5

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenie zawodowe – Administracyjno-biurowe
 • szkolenie zawodowe – Elektryk
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 6

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Szkolenie zawodowe – Wykorzystanie technologii ICT
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 7

 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenie zawodowe – Administracyjno – biurowe
 • Szkolenie zawodowe – Elektryk
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 8

 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenie zawodowe – Wykorzystanie technologii ICT
 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Grupa 9

 • Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenie zawodowe – Przedstawiciel handlowy
 • Indywidualny Plan Działania
 • Poradnictwo specjalistyczne
 • Pośrednictwo pracy

Lider projektu:

CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH JAKUB SZPON

Ul. Romualda Traugutta 7

72-200 Nowogard

Tel. 603 111 900

biuro@cusd.pl

Osoba do kontaktu:

Izabela Piórkowska

email: izabela.piorkowska@cusd.pl