W okresie od 01.09.2021 r. – 31.12.2022 r. na terenie całego województwa Wielkopolskiego realizowany jest projekt „Bądź aktywny – to się opłaca.” RPWP.07.01.02-30-0091/19

Projekt zakłada wzrost aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 90 osób (50 kobiet i 40 mężczyzn) wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 18 – 64 lat.

Projekt kierowany jest do:

100% Uczestników stanowią osoby bierne zawodowo i wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym.

Jakie wsparcia w projekcie otrzymają uczestnicy/uczestniczki?

PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Zakres wsparcia: indywidualne doradztwo, opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji z uwzględnieniem sytuacji społeczne i zawodowej.

Realizacja:

Przygotowanie Indywidualnej ścieżki reintegracji (IŚR) wobec każdego UP w ramach, którego zostaną przeprowadzone działania, takie jak: opracowanie charakterystyki potencjału i doświadczenia problemów, predyspozycji, potrzeb, stopnia oddalenia od rynku pracy i aktywizacji społecznej oraz gotowość do wejścia/powrotu na rynek pracy, budowanie zaufania i wiary we własne siły, zrealizowanie wywiadu w zakresie profilowanych form wsparcia, sytuacji społecznej UP. Efekty spotkań będą stanowiły podstawę do sporządzenia IŚR (Indywidualna Ścieżka Reintegracji), który będzie kompleksową diagnozą i ścieżką wsparcia UP:

1) pełna diagnoza sytuacji społ. UP, m.in. w tym dokonanie samooceny (bilansu mocnych/słabych stron), adoptowanie do zmian, analiza środowiska i in.,

2) określenie sytuacji na rynku pracy (odp. za własny los),

3) określenie umiejętności poruszania się na rynku pracy,

4) określenie charakterystyki procesu edukacji (np. posiadane kwalifikacji./zdobywanie nowych kwalifikacji itp.),

5) określenie oczekiwań wobec rynku pracy,

6) potrzeb i potencjału w odniesieniu do kształcenia.

WSPARCIE POMOCNICZE W AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ

Zakres wsparcia:  wsparcie specjalistyczne m.in. psycholog, prawnik.

 • Wsparcie specjalistyczne np. wsparcie psychologiczne, z zakresu prawa, edukacja finansowa – potrzeby wynikające z opracowanej indywidualnej ścieżki reintegracji dostosowane do każdego UP i dobierane indywidualnie.
 • Trening Rozwoju Interpersonalnego podniesienie motywacji do pracy, nabycie umiejętności dostosowania się do sytuacji stresowych, warsztaty z zakresu poprawnej komunikacji interpersonalnej

REALIZACJA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Zakres wsparcia: szkolenia zawodowe według zdiagnozowanych potrzeb UP i rynku pracy – dla wszystkich Uczestników Projektu

Realizacja szkoleń zawodowych:

Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie przez doradcę zawodowego w oparciu o wypracowaną indywidualną ścieżką reintegracji. Wybór szkoleń będzie miał kluczowe znaczenie, dlatego Doradcy będą zobligowani do uwzględnienia dostępnych danych (m.in. Rap. z Monitoringu Zaw. Def. i Nadw., Barometr Zawodów/aktualne rap.), posiadania wiedzy o syt. na regionalnym rynku pracy oraz szczegółowej analizy potencjału UP.

REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH I POŚREDNICTWA PRACY

Zakres wsparcia: Realizacja staży zawodowych pozwoli na nabycie doświadczenia zawodowego, a udzielone pośrednictwo pracy zwiększy szanse UP na rynku pracy.

 • Staż zawodowy – dla śr. 80% gr. doc.; kolejnym krokiem w strategii działania aktywizującego jest odbycie przez UP stażu na stanowiskach, w których można wykorzystać zdobytą wiedzę podczas szkoleń. Celem staży będzie nabycie doświadczenia zawodowego.
 • Pośrednictwo pracy  – projekt zakłada zmotywowanie i aktywność osoby do podjęcia działań, zapewnienie jej wsparcia w zakresie poradnictwa i dor. zaw. oraz wypracowanie profilu zaw., wsparcie w poszukiwaniu pracy i kontaktu z pracodawcą, przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej, wsparcie po uzyskaniu zatrudnienia w zakresie rzecznictwa, poradnictwa i innych form wymaganego wsparcia  (dla ON).

Szczegółowe informacje o rekrutacji do projektu oraz realizowanych formach wsparcia znajdują się w Regulaminie.

Projekt  „Bądź aktywny – to się opłaca.” realizowany jest przez Centrum Usług Szkoleniowo – Doradczych Jakub Szpon.

Projekt realizowany  jest  w okresie od 01.09.2021 do 31.12.2022 a jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 90 osób (18-64 l.) wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Główne REZULTATY projektu to:

 1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 90 (50 kobiet, 40 mężczyzn),
 2. Liczba osób z orzeczeniem o niepełnosprawności: 23 (13 kobiet, 10 mężczyzn),
 3. Liczba osób, dla których opracowano indywidualną ścieżkę reintegracji: 90 (50 kobiet, 40 mężczyzn) – projekt zakłada objęcie 100% gr.doc.; dokument IŚR (opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji).
 4. Liczba osób, które podpisują i realizują kontrakt socjalny lub kontrakt równoważny z kontraktem socjalnym: : 90 (50 kobiet, 40 mężczyzn) – projekt zakłada objęcie 100% gr.doc.; podpisany kontrakt socjalny lub równoważny z kontraktem socjalnym.
 5. Liczba osób, które uzyskały dokument potwierdzający zdobycie umiejętności/kompetencji/kwalifikacji: 90 (50 kobiet, 40 mężczyzn) – projekt zakłada objęcie 100% gr.doc.; dokument certyfikat/ dyplom/zaświadczenie potwierdzające zdobycie zdobycie umiejętności/kwalifikacji/kompetencji.
 6. Liczba osób, które korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa: 9
  (5 kobiet, 4 mężczyzn) – projekt zakłada min. 10% gr. doc.; oświadczenie o korzystaniu z pomocy PO PŻ.
 7. Liczba osób, które spełniają przesłankę ubóstwa, doświadczających wielkokrotnego wykluczenia społecznego: 9 (5 kobiet, 4 mężczyzn) – projekt zakłada min. 10% gr. doc. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (spełniająca przesłankę wielokrotnego wykluczenia społecznego).
 8. Liczba osób: – o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; – z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi: 9 (5 kobiet, 4 mężczyzn) – projekt zakłada min. 10% gr. doc. os. O znacznym stopniu niepełnosprawności; orzeczenie o niepełnosprawności (w tym stopień niepełnosprawności), orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarza.
 9. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu: 32 (18 kobiet, 14 mężczyzn)
 10. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu: 20 (11 kobiet, 9 mężczyzn),
 11. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 81 (45 kobiet, 36 mężczyzn)
 12. Efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 8 (5 kobiet, 3 mężczyźni),
 13. Efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami: 3 (2 kobiety, 1 mężczyzna),
 14. Efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 23 (13 kobiet, 10 mężczyzn),
 15. Efektywność zatrudnienia w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: 17 (10 kobiet, 7 mężczyzn).

Całkowita wartość projektu wynosi  1 173 021,70 zł, w tym 997 068,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny 175 953,26 zł.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery zawodowej.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE !

Dokumenty do pobrania:

Pliki:

Rozeznanie:

1) Doradca zawodowy w ramach indywidualnych IŚR oraz grupowego Treningu Rozwoju Interpersonalnego – data publikacji 13.09.2021

a) Zapytanie

b) Oferta

Lider projektu:

CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH JAKU B SZPON

Ul. Romualda Traugutta 7

72-200 Nowogard

Tel. 603 111 900

biuro@cusd.pl

Osoba do kontaktu:

Izabela Piórkowska

Ul. Tarczyńskiego 4/2

70-387 Szczecin

izabela.piorkowska@cusd.pl