październik 27, 2020

Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli dwóch kluczowych, dla rozwoju 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, kierunków kształcenia realizowanych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie.

Projekt „Kompleksowy program wsparcia uczniów i nauczycieli dwóch kluczowych, dla rozwoju 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego, kierunków kształcenia realizowanych w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie” realizowany jest w okresie 01.09.2020 do 31.08.2023 r. a jego głównymi celami są: lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia .

 Całkowita wartość projektu wynosi 745 288,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym.

Do kogo adresowany jest projekt?

Projekt jest organizowany dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie zamieszkujących województwo zachodniopomorskie.

Co oferuje projekt?

-Specjalistyczne, branżowe szkolenie dla uczniów dające kwalifikacje zawodowe w obszarze 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego (01.2021-06.2023)

-Doradztwo zawodowe dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie (09.2020-06.2023) Doradztwo będzie realizowane 1 dzień w tyg. (4h/dyżury) 3) Doradca w zakresie swojej pracy będzie skupiła się m.in.

a) kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy, pobudzanie zainteresowań uczniów i ich uzdolnień, wspieranie wprocesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych b) Analizie potrzeb rynku pracy c) Określeniu zgodności predyspozycji uczniów z real kierunkiem kształcenia; d) Konfrontowaniu samooceny ucznia z wymaganiami szkół, zawodów, planów, etc. e) Wskazywaniu możliwości kształcenia w systemie pozaoświatowym; f) rozwijania współpracy inst. i organ. realizujących przedmiotowe wsparcie

-Staże uczniowskie dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie realizowane w przedsiębiorstwach działających w obszarze 8  Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego (01.2021-08.2023)

-Stworzenie Elearningowej Pracowni Zawodowej – wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania opranych na ICT

-Studia podyplomowe dla nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w zawodzie technik programista

-Rozwój współpracy Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie z GlobalLogic oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym

-Doposażenie pracowni programowania w celu stworzenia w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie nowoczesnego zaplecza do kształcenia zawodowego odzwierciedlającego naturalne warunki pracy

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

•          Program nauczania oraz programy staży dla uczniów i nauczycieli zostaną dostosowane do potrzeb rynku pracy

•          Zwiększy się udział podmiotów z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół w przygotowywaniu programów nauczania oraz organizacji kształcenia praktycznego

•          Uczniowie i nauczyciele Tech1wZS1 zdobędą kompetencje/kwalifikacje w zakresie specjalistycznej wiedzy informatycznej, poszukiwanej na zachodniopomorskim rynku pracy

•          Uczniowie Tech1wZS1 zdobędą praktyczne doświadczenie (staże), zwiększą szansę na otrzymanie lepszej oferty pracy, podniosą poziom pewności siebie oraz zostaną zmotywowani do działania na rynku pracy

•          Nauczyciele Tech1wZS1 zyskają możliwość aktualizacji swojej wiedzy praktycznej poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem pracy (staże w przedsiębiorstwach)

•          Szkoła zostanie doposażona w oprogramowanie i sprzęt

Zapytanie cenowe:

Rozeznanie rynku – pobierz