Listopad 26, 2019

Akademia nowych możliwości ! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku pracy.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020

W okresie od 01.10.2019 r. do 29.06.2021 r.
realizowany jest projekt: „Akademia Nowych Możliwości! Kompleksowy program
wsparcia osób młodych na rynku pracy”
ma na celu zwiększenie możliwości
zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy oraz  pracujące zatrudnione na umowach krótko-terminowych (tzw. ubodzy pracujący)które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NETT)

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej, prowadzącej do zwiększenia
szansy zatrudnienia wśród 120 os. młodych (72 kobiet i 48 mężczyzn), biernych
zawodowo, w tym os. z niepełnosprawnościami, które będą stanowić 25% grupy
docelowej tj. 30 osób, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i
szkoleniu tzw. młodzież NETT poprzez kompleksową aktywizację
zawodowo-edukacyjną do dn. 29.06.2021r.

Grupa docelowa:

Osób młodych, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez
pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET),
będą to os. bierne zawodowo oraz pracujące zatrudnione na umowach krótko-terminowych (tzw. ubodzy pracujący), którzy:

 • opuścili pieczę zastępczą (do 2 lat po
  opuszczeniu pieczy),
 • opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze i
  młodzieżowe ośrodki socjoterapii

(do 2 l. – jw.),

 • opuścili specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i
  specjalne ośrodki wychowawcze
 • opuściły zakład karny lub areszt śledczy
 • opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich

(do 2 l. – jw.),

 • zakończyli naukę w szkole specjalnej (do 2 l. po
  zakończeniu nauki),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • opuścili zakłada pracy chronionej (do 2 l. – jw.);

W tym osoby z niepełnosprawnościami, tj 30 os, które będą
stanowić 25% grupy docelowej.

Rodzaj wsparcia w projekcie:

 1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Zakres wsparcia: indywidualne doradztwo, w tym Indywidualny
Plan Działania dla wszystkich Uczestników Projektu

Realizacja:

 • Potrzebą UP jest opracowanie kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy indywidualnego potencjału oraz IPD, który określi etapy dążenia do poprawy sytuacji zawodowo – edukacyjnej w oparciu o sytuację „tu i teraz”.

2. PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE

Zakres wsparcia: warsztaty z zakresu kompetencji
społecznych, wsparcie specjalistyczne m.in. psycholog, prawnik, terapeuta

 • Warsztaty kompetencji społecznych
  niezbędne w celu eliminacji luk w zakresie kompetencji społecznych. Tematyka:
  umiejętności interpersonalnych Komunikacja, praca w zespole, asertywność,
  decyzyjność, zarządzanie czasem, motywacja, stres.
 • Indywidualne poradnictwo psychospołeczne,
  specjalistyczne
  : forma pomocy wynikająca z IPD, różnorodny zakres
  odpowiedzi na problemy młodych UP m.in.: trudności z sytuacją życiową,
  zawodową, obszar społeczny. Problemy
  z usamodzielnieniem, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, problemy finansowe,
  nieporadność życiowa, niskie zarobki..

3. SZKOLENIA ZAWODOWE

Zakres wsparcia: szkolenia zawodowe według zdiagnozowanych
potrzeb UP i rynku pracy – dla wszystkich Uczestników Projektu

Realizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu
pozwoli na nabycie lub podniesienie kwalifikacji zwiększających szanse UP na
rynku pracy. Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie przez doradcę
zawodowego  w oparciu o diagnozę potrzeb
i potencjału UP (tj. IPD) oraz potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy.
Wsparcie udzielane w ramach projektu odpowiada bieżący potrzebom rynku pracy.

4. STAŻE I PRAKTYKA ZAWODOWA

Zakres wsparcia: Nabywanie/uzupełnianie doświadczenia
zawodowego  oraz praktycznych
umiejętności w zakresie wykonywania zawodu poprzez staże spełniające standardy
Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży – 75% UP (90 os.).

 • Realizacja staży zawodowych w
  ramach projektu pozwoli na nabycie doświadczenia  zawodowego oraz zaznajomienie się z miejscem
  pracy co zwiększy szanse UP na rynku pracy. Kolejnym krokiem w strategii
  działania aktywizującego jest odbycie przez UP stażu na stanowiskach, w których
  można wykorzystać zdobytą wiedzę podczas szkoleń (zg. z tematyką szkoleń lub
  posiadanych przez UP kwalif./kompet.). Każdy UP zostanie włączony w czynne
  poszukiwanie miejsc stażu (zmiana postawy ‘bierna-czynna’)

5. POŚREDNICTWO PRACY

Zakres wsparcia: warsztaty aktywnego poszukiwania
pracy, pośrednictwo pracy – 100% UP (120 os.).

Realizacja: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy:
Celem jest nabycie umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy z pracodawcą.
POŚREDNICTWO PRACY: Zadaniem pośredników pracy będzie pozyskiwanie ofert
miejsc pracy, pomoc UP w wyborze ofert, przygotowanie do odbycia rozmów o
pracę. Stały monitoring lokalnego rynku pracy. Każdy UP we współpracy z
pośrednikiem zostanie włączony w czynne poszukiwanie zatrudnienia. Wpłynie to
pozytywnie na umiejętność UP poruszania się po rynku pracy, a także skłoni UP
do przyjęcia odpowiedzi za swoją karierę zawodową.

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Regulamin

Oświadczenie uczestnika

 

Rozeznanie rynku:

1. Doradztwo indywidualne – data publikacji 13.01.2020:

a) Oferta – doradztwo indywidualne

b) Rozeznanie – doradztwo indywidualne

2. Wsparcie psychospołeczne – data publikacji 27.01.2020:

a)Oferta – wsparcie psychospołeczne

b) Rozeznanie – wsparcie psychospołeczne

3. Pośrednik Pracy – data publikacji 02.03.2020:

a)Oferta – pośrednictwo pracy 

b) Rozeznanie – pośrednictwo pracy

4. Rozeznanie szkolenia zawodowe: 1SZ/097/2020 „Pracownik fizyczny- produkcyjny z elementami BHP i PPOŻ” – data publikacji 06.07.2020

a) Oferta – szkolenia zawodowe

b) Rozeznanie – szkolenia zawodowe

Całkowita wartość projektu wynosi 1 548 224,15
, w tym 1 470 812,95 zł pochodzi ze środków Unii
Europejskiej. Wkład własny 77 411,20 zł