Listopad 26, 2019

Akademia nowych możliwości ! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku pracy.

W okresie od 01.10.2019 r. do 31.03.2021 r. realizowany jest projekt: „Akademia Nowych Możliwości! Kompleksowy program wsparcia osób młodych na rynku pracy” ma na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r. ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NETT)

Cel projektu:

Wzrost aktywności zawodowej, prowadzącej do zwiększenia szansy zatrudnienia wśród 120 os. młodych (72 kobiet i 48 mężczyzn), biernych zawodowo, w tym os. z niepełnosprawnościami, które będą stanowić 25% grupy docelowej tj. 30 osób, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NETT poprzez kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną do dn. 31.03.2021r.

Grupa docelowa:

Osób młodych, w wieku 15-29 lat, w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież z grupy NEET), będą to os. bierne zawodowo, którzy:

 • opuścili pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu pieczy),
 • opuścili młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii

(do 2 l. – jw.),

 • opuścili specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze

(do 2 l. – jw.),

 • zakończyli naukę w szkole specjalnej (do 2 l. po zakończeniu nauki),
 • matki przebywające w domach samotnej matki,
 • opuścili zakłada pracy chronionej (do 2 l. – jw.);

W tym osoby z niepełnosprawnościami, tj 30 os, które będą stanowić 25% grupy docelowej.

Rodzaj wsparcia w projekcie:

 1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Zakres wsparcia: indywidualne doradztwo, w tym Indywidualny Plan Działania dla wszystkich Uczestników Projektu

Realizacja:

 • Potrzebą UP jest opracowanie kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy indywidualnego potencjału oraz IPD, który określi etapy dążenia do poprawy sytuacji zawodowo – edukacyjnej w oparciu o sytuację „tu i teraz”.

2. PORADNICTWO PSYCHOSPOŁECZNE

Zakres wsparcia: warsztaty z zakresu kompetencji społecznych, wsparcie specjalistyczne m.in. psycholog, prawnik, terapeuta

 • Warsztaty kompetencji społecznych niezbędne w celu eliminacji luk w zakresie kompetencji społecznych. Tematyka: umiejętności interpersonalnych Komunikacja, praca w zespole, asertywność, decyzyjność, zarządzanie czasem, motywacja, stres.
 • Indywidualne poradnictwo psychospołeczne, specjalistyczne: forma pomocy wynikająca z IPD, różnorodny zakres odpowiedzi na problemy młodych UP m.in.: trudności z sytuacją życiową, zawodową, obszar społeczny. Problemy
  z usamodzielnieniem, samotne rodzicielstwo, bezrobocie, problemy finansowe, nieporadność życiowa, niskie zarobki..

3. SZKOLENIA ZAWODOWE

Zakres wsparcia: szkolenia zawodowe według zdiagnozowanych potrzeb UP i rynku pracy – dla wszystkich Uczestników Projektu

Realizacja szkoleń zawodowych w ramach projektu pozwoli na nabycie lub podniesienie kwalifikacji zwiększających szanse UP na rynku pracy. Szkolenia zostaną dobrane indywidualnie przez doradcę zawodowego  w oparciu o diagnozę potrzeb i potencjału UP (tj. IPD) oraz potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Wsparcie udzielane w ramach projektu odpowiada bieżący potrzebom rynku pracy.

4. STAŻE I PRAKTYKA ZAWODOWA

Zakres wsparcia: Nabywanie/uzupełnianie doświadczenia zawodowego  oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu poprzez staże spełniające standardy Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży – 75% UP (90 os.).

 • Realizacja staży zawodowych w ramach projektu pozwoli na nabycie doświadczenia  zawodowego oraz zaznajomienie się z miejscem pracy co zwiększy szanse UP na rynku pracy. Kolejnym krokiem w strategii działania aktywizującego jest odbycie przez UP stażu na stanowiskach, w których można wykorzystać zdobytą wiedzę podczas szkoleń (zg. z tematyką szkoleń lub posiadanych przez UP kwalif./kompet.). Każdy UP zostanie włączony w czynne poszukiwanie miejsc stażu (zmiana postawy ‘bierna-czynna’)

5. POŚREDNICTWO PRACY

Zakres wsparcia: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, pośrednictwo pracy – 100% UP (120 os.).

Realizacja: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy: Celem jest nabycie umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy i przygotowania do rozmowy z pracodawcą.
POŚREDNICTWO PRACY: Zadaniem pośredników pracy będzie pozyskiwanie ofert miejsc pracy, pomoc UP w wyborze ofert, przygotowanie do odbycia rozmów o pracę. Stały monitoring lokalnego rynku pracy. Każdy UP we współpracy z pośrednikiem zostanie włączony w czynne poszukiwanie zatrudnienia. Wpłynie to pozytywnie na umiejętność UP poruszania się po rynku pracy, a także skłoni UP do przyjęcia odpowiedzi za swoją karierę zawodową.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 548 224,15 zł, w tym 1 470 812,95 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny 77 411,20 zł.