lipiec 14, 2021

„Twoje kwalifikacje Twoją szansą na sukces – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZS1 w Nowogardzie” RPZP.08.06.00-32-K006/20

PROJEKT działanie 8.6 RPO

Czas realizacji: 01.09.2020 do 31.12.2021 r.

Zaplanowano następujące zadania

Zadanie 1. Doradztwo zawodowe dla uczniów ZS1

 1. indywidualne doradztwo zawodowe- każdy uczestnik (100 os., K:30) będzie brał udział w 4h sesji z doradcą zawodowym, gdzie opracowanych zostanie 100 indywidualnych planów rozwoju edukacyjno – zawodowego (po jednym dla każdego uczestnika), które stanowić będą z jednej strony diagnozę predyspozycji fizycznych, psychicznych, a z drugiej propozycję ścieżki rozwoju edukacyjno – zawodowego.
 2. doradztwo indywidualne dla osób niepełnosprawnych (ON) – 2 ON (1K) (4h/os) biorące udział w projekcie, weźmie udział w indywidualnym doradztwie mającemu na celu zdiagnozowanie wpływu stopnia niepełnosprawności na rozwój ścieżki edukacyjno – zawodowej oraz zaprojektowanie działań niwelujących/ogranicz. wpływ posiadanych deficytów/barier na przyszłą pracę zawodową i/ lub edukację.
 3. Przewiduje się, iż w projekcie wezmą udział 2 ON (K: 1), w przypadku zwiększ. liczebności ON w projekcie CUSD zapewni indywidualne doradztwo sfinansowane je z własnych środków.
 4. dyżury doradcy zawodowego –będzie dostępny dla wszystkich uczestników proj. przez cały okres jego trwania w formie dyżurów 20h /miesiąc/x13mc (razem: 260h), gdzie każdy uczestnik będzie miał możliwość skonsultowania wszelkich kwestii związanych z swoim rozwojem zawodowym/edukacyjnym
 5. Odpowiedz. za zadanie (ODP): kierownik projektu (KP) .

Zadanie: 2. Utworzenie klasy patronackiej ZS1

W ramach zadania przewiduje się utworzenie nowego profilu nauczania w formie klasy patronackiej.

Otóż ZS1 z chwilą składania wniosku prowadzi zaawansowane rozmowy z przedstawicielami służb mundurowych (wojsko, policja itp.) dot. utworzenia nowego profilu na kierunku technik informatyk.

Regionalne służby mundurowe borykają się bowiem z ogromnymi deficytami kadry informatycznej (potwierdzają to nie tylko doświadczenia naszych partnerów, ale również raporty np. NIK „Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji” czy publikacje naukowe np. P. Urbanek i E. Walińska „Informacja i informatyka w jednostce wojskowej”.

W ramach projektu podjęte zostaną następujące czynności w aspekcie tworzenia klasy patronackiej: a) sprecyzowanie finalnego zakresu współpracy przy tworzeniu i funkcjonowaniu klasy patronackiej (wypracowanie zapisów umowy o współpracy, programów kształcenia, metod komunikacji, formy współpracy etc.)

– wrzesień – październik 2020

b) podpisanie umowy o współpracy powołującą do życia klasę patronacką –listopad –grudzień 2020,

c) utworzenie klas patronackiej – luty 2021

d) bieżące funkcjonowania klasy patronackiej – luty 2021-grudzień 2021

Współpraca z wybranymi instytucjami w zakresie prowadzenia klasy patronackiej będzie się w szczególności sprowadzać do: – organizacji cyklicznych spotkań władz ZS1z przedstawicielami w/w instytucji (min. 1 spotkanie/semestr) celem modyfikacji/uzupełnienia/aktualizacji realizowanego programu kształcenia, – organizacji praktyk zawodowych dla uczniów klasy patronackiej ZS1, – organizacji wizyt studyjnych, -etc. (szczegóły zostaną sformułowane w umowach o współpracy). Projektodawca zastrzega sobie, iż na chwilę obecną trwają rozmowy z podmiotami zainteresowanymi włączeniem się w tworzenie klasy patronackiej, stąd też nie jest możliwe podanie szczegółowych danych partnerów.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZADANIE: koordynator projektu

Zadanie 3. Tworzenie w szkołach warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy (doposażenie sprzętowo – edukacyjne)

Planowane zakupy:

 • laboratorium informatyczne: złożone z 10 komputerów,
 • projektora, ekranu.
 • specjalistyczne oprogramowanie dydaktyczno – przemysłowe MTS do nauki programowania obrabiarek i tokarek CNC. Zakup 10 licencji
 • infrastruktura sieciowa -profesjonalny serwer z oprogramowaniem;
 • switch zarządzalny;
 • okablowanie strukturalne,
 • listwa montażowa;
 • pomniejsze: gniazda, bezpieczniki, rozdzielnie, patchpanele, patchcordy;
 • usługa wykonania instalacji elektrycznej, sieciowej i dokonanie pomiarów
 • 4 zestawy klocków do nauki programowania.
 • -profesjonalne ekspresy do kawy,
 • serwis kawowy,
 • drobne akcesoria (łyżeczki, pudełka na kawę etc.)
 • 3 zestawy narzędzi do carvingu,
 •  zestaw misek, półmisków ,
 • 10 ekspozytorów do kanapek,
 • 2 serwisy obiadowe
 • 5 kuchenek elektrycznych z piekarnikiem,
 • miksery ręczne,
 • wielofunkcyjne roboty kuchenne,
 • zestaw małych pomocy kuchennych: wagi, wałki, szpatułki, stolnice etc. –
 • 2 zestawy dydakt.szkol. do rozwiązywania zadań transp.-logist. wykonane w skali 1:10 zestaw samochodowy, zawierający skrzynię ładunkową, palety EUR, folię mini stretch oraz ładunki w kilku różnych wymiarach.
 • 2 szlifierki kątowe ,
 • prasa hydrauliczna,
 • stół spawalniczy,
 • 2 spawarki .

Zadanie 4. Podniesienie umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych uczniów ZS1

Kursy/szkolenia dla poszczególnych zawodów ZS1:

 1. Technik informatyk:

 a)„Obsługa i programowanie urządzeń CNC” – 80h, 2gr x ok. 10os/gr (20os, K:3) – szkolenie zakończone zew. Egzaminem Sprawdzającym.

Zakres: materiałoznawstwo: 5h, dokumentacja techniczna CNC 5h, Rodzaje urządzeń CNC (2h), ćwiczenia na oprogramowaniu CNC 50h, cykle obróbkowe CNC 18h.

 b)„Programowanie językiem PHYTON” – 70h, 2gr x ok. 10os/ gr (20os, K:3)– szkolenie ukończone zew. certyfikatem „Phyton entry”. Zakres: programowanie strukturalne 20h, programowanie obiektowe 20h, język PHYTON 20h, składnie i struktura kodu 10h.

c)„Budowa i funkcjonowania sieci komputerowych – CISCO AKADEMIA” – 70h x 1gr x ok.10os/gr (10os., K:0) ukończone zew. egzaminem IT ESSENTIALS. Zakres: zagadnienia podstawowe sieci IT 10h, sieci z serwerem windows 20h, linux 20h, zarządzanie obiektami 10h, Free and Open BSD 10h.

2. Technik żywienia i usług gastronomicznych/kucharz:

a)Barista – 32h/kurs x 1gr x 10os/gr (K:6). Zakres: wstęp (rodzaje i pochodzenie kaw) 2h, organizacja miejsca pracy 2h, sposoby przygotowywania różnych kaw: 20h, tworzenie wzorów 8h.

b)Carving – 20h/kurs x 1gr x 10os/gr (K:6). Zakres: sprzęt i zasady carvingu – 3h, podstawowe techniki: 10h, wykorzystanie owoców i warzyw sezonowych: 7h.

 c)Nowoczesne cukiernictwo – 80h x 1gr x 10os/gr (K:6). Zakres: nowoczesne produkty w cukiernictwie 5h, współczesne trendy: 5h, przygotowywanie kremów: 10h, torty: 10h, wypieki: 40h, dekorowanie w cukiernictwie: 10h.

d)1 dniowa wizyta studyjna w profesjonalnych ośrodkach hotelarsko – gastronomicznych (20os, K: 16)

Szkolenia w pkt 2 (a, b, c) będą zakończone zew. Egzaminem Sprawdzającym.

3. Technik logistyk / technik spedytor

a)„Nowoczesny logistyk” – 70h szkolenie połączone z wizytą studyjną w nowoczesnym centrum dystrybucyjno-logistycznym (1 edycja x 10os; K:6); wraz z zew. certyfikacją. Zakres: obsługa klienta w logistyce: 10h, planowanie logistyczne:12h, zarządzanie ludźmi w logistyce 10h, gospodarka magazynowa: 20h, przepływ materiałów 10h, wizyta 8h.

b)„Nowoczesny spedytor” – 100h szkolenie obsługi oprogramowania spedycyjnego wraz z wizytą studyjną w centrum spedycyjnym (1 edycja x 10os; K: 6); wraz z zew. Certyfikacją. Zakres: IT w spedycji 10h, obsługa narzędzi IT w spedycji 30h, tworzenie umów spedycyjnych 20h, ubezpieczeniowych 20h, dobre praktyki w spedycji 12h, wizyta studyjna 8h.

4. Technik mechanik:

 a) Kurs spawacza wraz z zew. certyfikacją – 10 os. (K:0) x 1gr (150h edycja). Zakończone zew. certyfikacją. Zakres: materiałoznawstwo: 10h, BHP 5h, metody spawania: 10h, zajęcia praktyczne 125h (spoiny czołowe, pachwinowe, oznaczanie spoin, niezgodności spawalnicze etc.)

b) Kurs uprawnienia elektryczne do 1 KV – 10os x 2 gr (16h/edycja ; 20os, K:1). Certyfikacja dokonywana przez SIMP. Zakres: urządzenia i instalacje o napięciu poniżej i powyżej 1kv 3h, zespoły prądotwórcze 4h, urządzenia elektrotermiczne 3h, do elektrolizy 2h, aparatura kontrolno – pomiarowa 4h. ODPOW: KP

Zadanie 5. Realizacja staży uczniowskich.

Staże uczniowskie realizowane w rzeczywistych warunkach pracy skr. „SU”- (główne założenia):

 1. zostaną zorganizowane dla 100% uczniów ZS1 (branżowej szkoły I st. niebędących młodocianymi pracownikami oraz uczniów technikum) biorących udział w projekcie (tj. 100 os w tym K:30 – 100% uczestników projektu) w celu zastosowania i pogłębienia zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. SU będą realizowane w obszarze:
 2. – IT,
 3. – nowoczesnej produkcji żywności i przetwórstwa rolno-spożywczego, tzn. uwzględniających takie trendy jak np. „Jedzenie z przesłaniem”, „Slow callories”, „Tu i teraz”, „Jedzenie jako rozrywka ”, „Prostota”, „Spersonalizowanie zdrowie”, „Ego jedzenie”. Bez dobrze wyszkolonej kadry gastronomicznej nie może być mowy o nowoczesnym przetwórstwie rolno-spożywczym-
 4. – logistyczno-spedycyjnym,
 5. – metalowym.
 6. będą realizowane u wiodących pracodawców działających w danej branży etc.,
 7. będą realizowane dla zgodnie z przepisami Prawa oświatowego w tym m.in.:
 8. Dobowy wymiar godzin SU uczniów w wieku do lat 16 nie będzie przekraczał 6h, a uczniów powyżej 16 lat – 8h.
 9. Dobowy łączny wymiar zajęć eduk.realiz. przez ucznia w ZS1 i SU nie może przekroczy 8h, a tygodniowy łączny wymiar zajęć eduk. realiz. przez ucznia w ZS1 i SU 40h
 10. Podmiot przyjmujący SU i dyrektor szkoły, w uzgodnieniu z uczniem albo rodzicem niepeł. ucznia, ustalają zakres treści programu nauczania zawodu w zakresie praktycznej nauki zawodu realizowanego w ZS1, lub treści nauczania związane z nauczanym zawodem nieobjęte tym programem oraz dobowy i tygodniowy wymiar czasu odbywania SU.
 11. W czasie odbywania SU opiekę nad uczniem będzie sprawował opiekun SU, któremu będzie przysługiwało wynagrodzenie wypłacane zgodnie z wytycznymi zawartymi m.in. w Reg. konkursu.  Wynagrodzenie przysługujące mu będzie wypłacane z tytułu wypełnienia obowiązków i nie będzie zależeć od liczby uczniów, wobec których te obowiązki świadczy.

Zadanie 6. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów ZS1 (TIK)

Dla wszystkich uczestników projektu (oprócz nauczycieli) zostanie zorganizowany 16h kurs „Internet w działalności gospodarczej” dzięki któremu uczniowie nauczą się praktycznego, uniwersalnego zastosowania ww. narzędzia w pracy zawodowej tj. – e-administracja (publiczne platformy administracyjne pozwalające na zdanie załatwianie spraw urzędowych) – podstawy reklamy w Internecie (darmowe kreatory strony www, elementy bezpłatnego pozycjonowanie, bazy firm, reklama w mediach społecznościowych, AdWords Google, etc.) – komunikacja z klientami za pomocą Internetu (media społecznościowe, komunikatory internetowe. listy wysyłkowe, etc.) – systemy wspomagania działalność gospodarcza (systemy rezerwacji internetowej , systemy do rozliczeń z kontrahentami/klientami, etc.) – zaopatrzenie i handel elektroniczny (platformy aukcyjne, branżowe sklepy/hurtownie internetowe, etc.) – wyszukiwanie informacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Łącznie zrealizowanych zostanie 10edycji szkoleń (ok.10uczniów/gr x 16h/edycja)

 Odpowiedzialność: KP

Zadanie 7. Doskonalenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli ZS1

 1. Studiów podyplomowych: – „Programowanie dla nauczycieli”, 2 semestry, 2 os (2M) – realizowane dla kierunku technik informatyk w ramach modernizacji oferty kształcenia zawodowego i rozszerzenia kształcenia o moduł związany z obrabiarkami CNC.
 2. „Logistyka i spedycja” – 1 os. (K:1), 2 semestry – studia te pomogą zaktualizować wiedzę nauczycielowi odpowiadającemu za realizację przedmiotów zawodowych dla kierunków technik logistyk i spedytor.
 3.  Kursów:
 4. „Barista”– 2 os. (2K) – 20h (4h teorii, 16 praktyki)– kurs pozwalający nabyć podstawowe wiedzę i umiejętności instruktorskie w obszarze baristy niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów ZS1,
 5.  „Carving” – 2os (2K) – 16h (2h teorii, 14 praktyki)- kurs pozwalający nabyć podstawowe wiedzę i umiejętności instruktorskie w obrzarze carvingu niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów ZS1
 6.  „Obsługa urządzeń CNC” – 2os. (2M) – 100h (20h teori, 80 praktyki)- kurs pozwalający nabyć podstawowe wiedzę i umiejętności instruktorskie w obszarze obsługi CNC niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów ZS1 Ponadto nauczyciele objęci w/w szkoleniami będą uczestniczyć w charakterze obserwatorów w kursach i szkoleniach realizowanych dla uczniów ( patrz zad.

4. Kształcenie praktyczne nauczycieli w przedsięb. realizowane będzie w wymiarze 50h:

 • w branży gastronomicznej – 1os. (K:1) – realizowane będzie w firmie Hotel Restauracja Przystań Nowogard,
 •  obsługa CNC – 1os (M:1) – realizowane będzie w firmie Drew Pol Sp z o.o.
 • Projektodawca zastrzega sobie, iż ze względu na długi horyzont czasowy oraz niepewną sytuację epidemiologiczną znacząco wpływającą na kondycję i przyszłość w/w przedsiębiorstw, możliwa będzie zmiana, gdy zaistnieją obiektywne ku temu przesłanki. ODP.: KP

Zadanie 8. Nowoczesne innowacyjne materiały edukacyjne w ZS1

 1. Wdrożenie i administracja platformą e-learningową. Platforma e-learningowa jest nowoczesnym narzędziem pozwalającym realizować edukację zawodową w formie zdalnej. Zaletami takiego rozwiązania są m. in.:
 2. Dostęp 24h/dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem smartfona/tabletu/komputera.
 3. Atrakcyjność – młodzi ludzie coraz bardziej przesiąknięci są nowoczesnymi technologiami i bardzo często nie wyobrażają sobie bez nich codziennego funkcjonowania.
 4. Ekonomia – z raz wdrożonej platformy e-learningowej będzie mogła korzystać dowolna liczba uczniów ZS1 (nie tylko Ci uczestniczący w projekcie, ale również kolejne roczniki).
 5. Forma elektroniczna sprawia, iż jedynym realnym kosztem jest wytworzenie samego materiału edukacyjnego zamieszczanego na platformie i nie trzeba myśleć już o druku, kolportażu etc.

2. eWarsztaty Młodego Zawodowca (eWMZ) – ideą tego działania jest stworzenie bazy zawodowych materiałów dydaktycznych w zawodach objętych projektem:

 • Obsługa i programowania urządzeń CNC – 50 eWMZ
 • Programowanie językiem PHYTON – 50 eWMZ
 • Budowa i funkcjonowanie sieci komputerowych – 50 eWMZ
 • Barista – 30 eWMZ
 • Carving -30 eWMZ
 • Nowoczesne cukiernictwo -30 eWMZ
 • Nowoczesny logistyk – 30 eWMZ
 • Nowoczesne oprogramowanie spedycyjne -30 eWMZ
 • Spawacz – 30 eWMZ
 • Uprawnienia elektryczne do 1KV – 20 eWMZ
 • Poruszać one będą najczęstsze merytoryczne sytuacje problemowe typowe dla danego zawodu. eWMZ będą aktywizującą formą nauczania, gdyż za ich przygotowanie odpowiadać będą uczniowie ZS1 przy wsparciu kadry dydaktycznej ZS1. Przewiduje się, iż utworzonych zostanie 350 eWMZ.
 • Każdy eWMZ będzie się składał z ok. 2 str. merytorycznego tekstu, grafik, zdjęć, wykresów etc. (szczegółowa zawartość zależeć będzie od inwencji uczniów ZS1).
 •  W ramach prac nad eWMZ ogłoszony zostanie konkurs na najlepiej opracowane eWMZ (dodatkowy motywator). Nagodzonych zostanie 10 uczniów. ODPOW: KP

Wskaźniki produktu :

1. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie [osoby] 30 K 70 M razem 100

2.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby] 9   w tym 5K 4M

3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [osoby] 100 w tym 30K 70 M

4. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego [szt.] 2

5. Liczba uczniów objętych doradztwem zawodowym 100 w tym 30 K 70 M

6. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 100 w tym 30K 70M

7. Klasa patronacka 1

8. Liczba zrealizowanych h doradztwa zawodowego 670h

9. Liczba zrealizowanych h zajęć rozwijających umiejętności zawodowe uczniów ZS1 862 h

10. Liczba zrealizowanych h zajęć rozwijających kompetencje kluczowe 160h

11. Liczba zainstalowanych w ZS1 platform e-learningowych 1

12. Liczba stworzonych innowacyjnych materiałów kształcenia zawodowego eWMZ 350

13. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 0

14. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby] 100

15. Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami [szt.] 0

16. Liczba podmiotów wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne [szt.] 2

Wskaźniki rezultatu :

1. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia [ osoby] 90 w tym 27 K 63 M

2.Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu , którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] 9 w tym 5K 4 M

3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [szt.] 2

4. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu 95 w tym 29K 66 M

Rozeznanie rynku: