marzec 6, 2020

Kompleksowy program wsparcia uczniów, nauczycieli w Technikum NR 1 w Zespole Szkół nr 1 w Goleniowie na rzecz intensyfikacji procesów kształcenia zawodowego realizowanych w dwóch, nowo utworzonych zawodach z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego.

Celem projektu jest Podnieśnie do 12.2021 r., przy ścisłej współpracy z branżowymi przedsiębiorcami, jakości, efektywności i rynkowości procesów kształcenia zawodowego na dwóch, nowych kierunkach kształcenia w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1, tj. technik spedytor oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej poprzez realizację m.in. kompleksowych, praktycznych działań edukacyjnych podnoszących umiejętności i kwalifikacje 80 (30K) uczniów i 8 (6K) nauczycieli oraz działań inwestycyjnych w nowoczesną bazę technologiczno-dydaktyczną – odpowiadających na pilne oczekiwania regionalnej gospodarki i rynku pracy.

Oferowane wsparcie:

 1. Specjalistyczne, branżowe szkolenia dla uczniów dające kwalifikacje zawodowe w obszarze 7 i 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego dla 80 (30K) uczniów.
  1. Kurs – wózki widłowe wraz z egzaminem UDT dla 40 uczniów. Kurs przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego akumulatorowego
   i spalinowego, z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli LPG.
  1. Szkolenie Computer Science CS M2 Grafika komputerowa dla 40 uczniów. Szkolenie
   z zakresu multimodalnego transportu i logistyki.
 • Organizacja Punktu Informacji i Kariery Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 oraz doradztwa edukacyjno-zawodowe dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1. Otworzenie Punktu Informacji i Kariery Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 ma na celu poprawę dostępności, jakości i efektywności doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1. W ramach PIiK:
 • Doradca edukacyjno-zawodowy będzie zajmował się kształtowaniem pozytywnych postaw wobec pracy, pobudzaniem zainteresowań uczniów i ich uzdolnień, wspieraniem w procesie podejmowania świadomych decyzji edukacyjno-zawodowych, analizą potrzeb rynku pracy, określeniem zgodności predyspozycji uczniów z realnym kierunkiem kształcenia, konfrontowaniem samooceny ucznia z wymaganiami szkół, zawodów, planów, etc., wskazywaniem możliwości kształcenia w systemie poza oświatowym, rozwijaniem współpracy instytucji i organizacji realizujących przedmiotowe wsparcie, współpracą z lokalnymi przedsiębiorstwami, monitorowaniem ich potrzeb, identyfikacją potrzeb i pomocy dyrekcji Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w dostosowaniu oferty edukacyjnej placówki do zmian na rynku pracy, doradztwie
  w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz aktywnemu kształtowaniu postawy aktywnej, przedsiębiorczej, monitoringiem lokalnego rynku pracy, aktywnej pomocy w przezwyciężaniu barier równościowych na rynku pracy (np. kobietom czy ON)
 • Zostanie przeprowadzone Indywidualne Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe dla 80 uczniów (5h/uczestnika/ę) obejmujące ocenę indywidualnych potrzeb rozwoju
  i edukacji oraz predyspozycji osobowych do wykonywania poszczególnych zawodów, plan ścieżki kariery zawodowej oraz ścieżki podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Staże zawodowe dla uczniów Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 realizowane
  w przedsiębiorstwach działających w obszarze 7 i 8 Inteligentnej Specjalizacji Województwa Zachodniopomorskiego – 150 godzin/ucznia. Staże zostaną zorganizowane u lokalnych przedsiębiorców w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programu nauczania danego zawodu.
 • Elearningowe Pracowanie Zawodowe – wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania opranych na ICT. Nowe metody będą wdrażane na dwóch płaszczyznach: komunikacji
  i organizacji nauki w środowisku internetowym poprzez wdrożenie 2 platform elearningowy (wirtualnych klas) oraz tworzenia i korzystania z własnych autorskich materiałów edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego:
  • 2 platformy elearningowe.
  • Elearningowe Tutoriale Zawodowe (30 sztuk).
  • Elearningowe Moduły Dydaktyczne (60 sztuk).
 • Studia podyplomowe dla nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego.
  Realizacja studiów podyplomowych da możliwości uzupełniania wiedzy wśród nauczycieli kształcenia zawodowego, tak aby ich kwalifikacje odpowiadały potrzebom rynku prac
  i pozwoli uzyskać kwalifikacje do nauczania zawodów technik spedytor i technik grafiki
  i poligrafii cyfrowej.
 • Staże nauczycieli Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1. W celu urynkowienia procesu kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1  nauczyciele zawodu kształcący na kierunku technik spedytor oraz nauczyciele zawodu kształcący na kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej odbędą 40h staż w przedsiębiorstwach PDC Logistic
  i Seepoint.
 • Doposażenie pracowni spedycyjnej i grafiki i poligrafii cyfrowej w celu stworzenia
  w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 nowoczesnego zaplecza do kształcenia zawodowego odzwierciedlającego naturalne warunki pracy.

Termin realizacji projektu 01.01.2020-31.12.20201

Nr umowy: PZP.08.06.00-32-K022/19-00

Wartość projektu: 766 920,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 690 228,00 PLN