luty 7, 2021

KLUB AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ ” NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest: integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób powyżej 18 roku życia zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym 20% osób z niepełnosprawnościami, podnosząc poziom zatrudnienia wśród minimum 10 uczestników projektu oraz poziom aktywności społecznej wśród min 27 uczestników projektu, z terenu województwa zachodniopomorskiego w terminie 02.01.2021-31.03.2023 r. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność KLUBU AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ “NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE, w ramach, którego odbywać się będzie kompleksowa ścieżka wsparcia uczestników projektu i ich otoczenia w oparciu o program reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby ścieżkę wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb. Program reintegracji stworzony zostanie wspólnie z uczestnikiem projektu przez doradcę zawodowego oraz terapeutę. Będzie to pierwszy etap wsparcia uczestnika projektu. Projekt „Dzienny Klub Wsparcia Społeczno-Zawodowego “Nasze Miejsce” w Mierzynie realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.257.028,32 zł, w tym 1.068.474,07 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat. Niektóre z działań projektu kierowane są także do osób z otoczenia uczestników projektu. Przez otoczenie uczestnika projektu należy rozumieć osoby z nim spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z ich najbliższego środowiska.

Jakie działania realizowane są w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika/uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji, opracowanej indywidualnie dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: doradca zawodowy oraz terapeuta. Ścieżka obejmować będzie działania wybrane dla danego uczestnika/uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:● indywidualna terapia psychologiczna,

 • terapia rodzinna,
 • poradnictwo prawne,
 • terapia rozwoju osobistego wraz z profilaktyką uzależnień,
 • integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, kina itp. (4 wyjścia na osobę),
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy,
 • aktywna terapia ruchowa,

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik/każda uczestniczka otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe za czas uczestnictwa w szkoleniu zawodowym,
 • stypendium stażowe za okres uczestnictwa w stażu zawodowym,
 • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem,
 • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu,
 • poczęstunek podczas przerw kawowych,
 • materiały szkoleniowe,
 • podręczniki do aktywizacji zawodowej,
 • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

Głównym i trwałym rezultatem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie Klubu Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej “Nasze Miejsce” w Mierzynie. Rezultatami będą także korzyści, które wyniosą uczestnicy projektu, dzięki zaplanowanemu w nim wsparciu. W ramach reintegracji zawodowej zostaną zrealizowane warsztaty aktywizacji zawodowej, terapia psychologiczna, poradnictwo prawne, a także aktywna rehabilitacja ruchowa. Poza tym dla wzmocnienia procesu reintegracji zaplanowano wyjścia integracyjne do instytucji kultury (teatr, filharmonia, kino etc.), których zadaniem jest umacnianie poczucia własnej wartości, a także odnalezienie się Uczestników projektu w relacjach społecznych. Z kolei pośrednik pracy pomoże i doradzi w powrocie na rynek pracy. Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe, na zakończenie których uzyskają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje lub kwalifikacje. Większość osób weźmie także udział w stażach zawodowych, podczas których uzyskają praktyczne umiejętności w danym zawodzie, a tym samym zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia Bez wątpienia, dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu, większości uczestników projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy, nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia. Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA CIĄGŁA

Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników. W celu złożenia zgłoszenia rekrutacyjnego do projektu należy wydrukować, wypełnić i złożyć poniższy formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej, osobiście w: – biurze Lidera Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy- Fundacja, ul Śliczna 4 , 72-006 Mierzyn tel 91 462 59 31 lub 532 319 616 lub – biurze Partnera projektu Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, ul Tarczyńskiego 4/2; 70-387 Szczecin, tel.603 111 900

Formularz można także przesłać drogą mailową na adres: anna@uniwersytetludowy.pl lub też pocztą tradycyjną lub kurierem na adres:

Lidera: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY- FUNDACJA ul.Śliczna 4 70-006 Mierzyn

lub Partnera: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon ul Tarczyńskiego 4/2; 70-387 Szczecin, tel.603 111 900

KONTAKT

Lider Projektu: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY- FUNDACJA ul.Śliczna 4 70-006 Mierzyntel.91 462 59 31, 532 319 616 e-mail: anna@uniwersytetludowy.pl

Godziny otwarcia biura lidera projektu: 8.00-16.00, od poniedziałku do piątku

Partner Projektu: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon ul Tarczyńskiego 4/2; 70-387 Szczecin, tel.603 111 900 e-mail: magdalena.reimer@cusd.p

Godziny otwarcia biura partnera projektu: 07.00-16.00, od poniedziałku do piątku