listopad 26, 2019

Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego.

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon ul. Romualda Traugutta 7, 72-200 Nowogard w terminie: od 01.03.2019 roku do 31.05.2020 roku  realizuje projekt pn.: Integruj się z nami –  kompleksowe formy aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie. Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest: podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez zrealizowanie do dn. 31.05.2020r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której 14 os. zostanie zaktywizowanych społecznie, a 13 os. podejmie zatrudnienie.Cele i rezultaty zostaną osiągnięte w projekcie  w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia tj. identyfikacji potrzeb Uczestników, wzmocnienia postawy społecznej,zdrowotnej, nabyciu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oraz doświadczenia zawodowego, podjęcia zatrudnienia. Wsparcie dla uczestników projektu realizowane będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie do każdej osoby zgodnie z opisanymi zadaniami w terminie do 31.05.2020 roku.

Oferowane wsparcie:

  1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem ( po 2 h/1UP)
  2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno – zawodowej a w ramach niego:

a)      Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych;

b)      Trening Rozwoju Interpersonalnego;

c)       Wsparcie prawnika w zakresie prawa pracy;

d)      Trening pamięci;

e)    Rehabilitacja zdrowotna. 

 3. Szkolenia zawodowe trwające 120-150h– zwiększające szanse UP na rynku pracy – w oparciu o wypracowaną diagnozę, zgodne ze ścieżką reintegracji  oraz barometrem zawodów.
  4.  Staże zawodowe i pośrednictwo pracy:

a)      3-miesięczny staż zawodowy;

b)      Pośrednictwo pracy – 12h/1 UP.

Grupa docelowa:

  • osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osobybezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy – 40os. (24K; 16M);

  • osoby z niepełnosprawnością (w tym zzaburzeniami psychicznymi) – 40 os. (24K; 16M); w tym 6 os. (4K) będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością intelektualnąoraz osoby z niepełnosprawnością sprzężonymi;

  • co najmniej 50% UP (20 osób) to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach proj. jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowanez PO PŻ w ramach działań towarzyszących  wsparcie będzie kierowane do tzw. osób wielokrotnie wykluczonych;

  • osoby poniżej 18 r.ż. nie mogą stanowić więcej niż 50% grupy docelowej;

  • zamieszkują obszar województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

Załączniki:

Adres:

Biuro Projektu

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

Tel.: 575-342-377

Nr umowy:

  • RPLU.11.01.00-06-0166/17-00

Wartość projektu: 585 449,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 497 631,65 PLN