styczeń 24, 2023

„Artes serviunt vitae- certyfikowane szkolenia IT podnoszące kwalifikacje cyfrowe mieszkańców gminy Ińsko (SSW)” RPZP.08.10.00-32-K015/22

W okresie od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r. Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon realizuje projekt pod nazwą „Artes serviunt vitae- certyfikowane szkolenia IT podnoszące kwalifikacje cyfrowe mieszkańców gminy Ińsko (SSW)”.

Grupa docelowa:
Projekt kierowany jest do 150 osób (min. 90 kobiet) powyżej 25 r.ż., pracujących, uczących się lub zamieszkujących na obszarze gmin: Ińsko,
Węgorzyno, Złocieniec, Łobez, Drawsko Pomorskie, Golczewo, Kamień
Pomorski, Płoty i Gryfice
(w tym min.: 30% Uczestników Projektu w wieku 50+, 70% Uczestników Projektu o niskich kwalifikacjach, 100% Uczestników Projektu z obszaru Strefy Specjalnego Włączenia).

Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały:
a) kobiety – minimum 60 % uczestniczek projektu – 90 osób,
b) osoby o niskich kwalifikacjach – minimum 70% uczestników/czek projektu – 105 osób,
c) osoby w wieku 50 lat i więcej – minimum 50% uczestników/czek projektu – 45 osób,
d) osoby niepełnosprawne – minimum 20% uczestników/czek projektu – 30 osób.
e) osoby mieszkające na obszarze SSW WZP – Specjalnej Strefy Włączenia-150 osób- na obszarze gminy Ińsko, Węgorzyno, Złocieniec, Łobez, Drawsko Pomorskie, Golczewo, Kamień Pomorski, Płoty i Gryfice

Wsparcie, jakie otrzymają w ramach udziału w projekcie uczestnicy
Forma wsparcia: szkolenie

1) Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczestnicy projektu otrzymają możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach, realizowanych w bardzo bliskiej odległości od miejsca zamieszkania. Szkolenia w zależności od zweryfikowanych umiejętności będą miały charakter podstawowy i ogólny. Dotyczyć będą elementarnych umiejętności ICT, ukierunkowanych na przeciwdziałaniu wykluczenia cyfrowego danych osób. Program szkoleniowy zawiera m.in. zagadnienia z zakresu: Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści cyfrowych ,Ocena danych, informacji i treści cyfrowych, Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi, Dzielenie się informacjami i zasobami wykorzystaniem technologii cyfrowych, Aktywność obywatelska z wykorzystaniem technologii cyfrowych, Współpraca z wykorzystaniem technologii cyfrowych, Netykieta, Ochrona zdrowia i dobrostanu, Ochrona środowiska. W trakcie całego procesu edukacyjnego będzie systematycznie prowadzona szczegółowa analiza postępów edukacyjnych oraz potrzeb, deficytów i oczekiwań uczestnika. Osoby będą mogły zgłaszać swoje uwagi do procesu realizacji zajęć, które będą na bieżąco analizowane. W efekcie tego procesu będą dostosowywane metody i narzędzia pracy z uczestnikami danych szkoleń.

Forma wsparcia: poczęstunek

2) Ze względu na fakt, że szkolenia będą odbywały się po zakończeniu pracy
(w godzinach popołudniowych) zapewniony zostanie poczęstunek w formie zimnego bufetu.

Forma wsparcia : egzamin kończący się wydaniem certyfikatu


3) Po przeprowadzonych szkoleniach każdy z uczestników Projektu weźmie
udział w egzaminie podsumowującym zdobytą wiedzę na szkoleniach.
Wszystkim osobom zapewniony zostanie udział w procesie certyfikacji.
Pozwoli to im uzyskać kwalifikacje komputerowe potwierdzone
dokumentem mającym międzynarodowe uznanie. W razie niepowodzenia
istnieje możliwość ponownego podejścia do egzaminu. Przewidziano
również ewentualność zorganizowania bezpłatnego doradztwa
zawodowego.

Osobom biorącym udział w projekcie zostaną zapewnione materiały
szkoleniowe.

Pliki do pobrania

Całkowita wartość projektu wynosi  376 357,50 zł, w tym 338 721,74 zł
pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny 37 635,76 zł.

Projekt promuje poszerzanie wiedzy oraz podnoszenie umiejętności i
kompetencji w sferze technologii informacyjno-komunikacyjnej.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Lider projektu:
CENTRUM USŁUG SZKOLENIOWO – DORADCZYCH JAKUB SZPON
Ul. Romualda Traugutta 7
72-200 Nowogard

Tel. 603 111 900
biuro@cusd.pl
Osoba do kontaktu:
Kornelia Baryła
Ul. Tarczyńskiego 4/2
70-387 Szczecin
kornelia.baryla@cusd.pl