„Aktywnie do pracy!” nr RPWP.07.01.02-30-0095/18 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt realizowany w partnerstwie przez O3 Paweł Szkudlarek z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w okresie 01.07.2019 do 30.09.2020, ramach projektu zaplanowano podniesienie poziomu aktywności 60 osób i/lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu woj. wielkopolskiego poprzez zrealizowanie indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia w wyniku, której co najmniej 21 os. będzie poszukiwać pracy, a 8 os. podejmie zatrudnienie.

Wsparcie oferowane w ramach projektu:

1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej – diagnoza potrzeb uczestników (spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem);

2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno-zawodowej: Trening Rozwoju Interpersonalnego i kompetencji społecznych, doradztwo specjalistyczne;

3. Realizacja szkoleń zawodowych – uzyskanie kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych;

4. Realizacja staży zawodowych i pośrednictwa pracy – realizacja 3-miesięcznych  staży oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia.

Biuro projektu znajduje się w Chodzieży przy ul. Wojska Polskiego 8.

Całkowita wartość projektu 620 287,95 zł, w tym dofinansowanie 527 244,75 zł.