listopad 26, 2019

Aktywizacja społeczno-zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego.

W terminie od 01.10.2018 r. do 30.11.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego realizowany był projekt o nazwie „Aktywizacja społeczno-zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego”, którego celem jest aktywna integracja (społeczna, edukacyjna, zawodowa, zdrowotna) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Zakładów Aktywności Zawodowej.  

Projekt kierowany jest do osób:

– wyłącznie z województwa zachodniopomorskiego

– zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

– z niepełnosprawnością

Korzyści uczestnictwa w projekcie:

– nabycie i doskonalenie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej

– zdobycie wiedzy merytorycznej, podniesienie kompetencji twardych

– zyskanie wiedzy o tym jak poruszać się na rynku pracy

– możliwość doskonalenia zdobytych umiejętności i wiedzy na stażu a odpowiednim stanowisku

– zdobycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych potwierdzonych certyfikatem

– zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia

– udogodnienia dla osób niepełnosprawnych

Cel główny projektu:

Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu aktywności 32 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez zrealizowanie do 11.2019 r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia w wyniku, której 15 osób podejmie zatrudnienie.

Sposób realizacji celu:

 1. Utworzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych
 2. Przeprowadzanie rekrutacji oraz diagnoza uczestników
 3. Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych
 4. Rehabilitacja zdrowotna
 5. Spotkania integracyjne pobudzenie współpracy z osobami pełnosprawnymi
 6. Treningi Rozwoju Interpersonalnego
 7. Treningi pamięci – doskonalenie umysłu
 8. Realizacja szkoleń i staży

Głównie zadania w projekcie:

 1. Zintensyfikowane, długotrwałe wsparcie psychologiczno-doradcze.
 2. Kompleksowe i zindywidualizowane „inkubowanie” pracowników – proces aktywnej reintegracji.
 3. Zdobycie przez uczestników doświadczenia i kompetencji zawodowych.
 4. Zagwarantowanie wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej.
 5. Zagwarantowanie dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych form i metod wsparcia.

Główne wskaźniki w projekcie:

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie: 32 os.

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualnością oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi – min 22%

– wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – min. 32%

– liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu – min. 15 os.

Realizacja projektu:

Projekt realizowany jest zgodnie z:

– zasadami promowania i realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym m.in. z zasadą uniwersalnego projektowania

– zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

– zasadą zrównoważonego rozwoju

Projekt realizowany jest przez Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie. Partnerem w ramach realizacji projektu jest Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon.

Całkowity koszt projektu  to: 840 706,00 zł, z czego 798 206,00 zł zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Zapytania cenowe: