listopad 23, 2019

Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia.

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 – 30-11-2019

Nr umowy:RPZP.07.01.00-32-K020/18-00

Projekt pn. „Aktywizacja mieszkańców województwa zachodniopomorskiego poprzez kompleksowy program wsparcia” RPZP.07.01.00-32-K020/18-00, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 – Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej, RPO WZ 2014-2020.

Celem Projektu  jest podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez zrealizowanie do 12.2019 r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia w wyniku, której 20 os. Zostanie zaktywizowanych społecznie, a 14 os. podejmie zatrudnienie.

 ROZEZNANIA RYNKU – załączniki:

Rozeznanie Rynku-Pośrednictwo Pracy

Rozeznanie Rynku – Szkolenia 

Rozeznanie Rynku-Doradztwo