Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

Artykuły

MÓJ SPOSÓB NA PRACĘ! KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB MŁODYCH Z TERENU CAŁEJ POLSKI

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu woj. zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Zapytania cenowe:

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 30.06.2020

Nr umowy: POWR.01.03.01-00-0068/18-00

INTEGRUJ SIĘ Z NAMI - KOMPLEKSOWE FORMY AKTYWIZACJI SPOLECZNO-ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Integruj się z nami - kompleksowe formy aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego

 

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon ul. Romualda Traugutta 7, 72-200 Nowogard w terminie: od 01.03.2019 roku do 31.05.2020 roku  realizuje projekt pn.: Integruj się z nami -  kompleksowe formy aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie. Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem projektu jest: podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez zrealizowanie do dn. 31.05.2020r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której 14 os. zostanie zaktywizowanych społecznie, a 13 os. podejmie zatrudnienie.

Cele i rezultaty zostaną osiągnięte w projekcie  w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia tj. identyfikacji potrzeb Uczestników, wzmocnienia postawy społecznej,zdrowotnej, nabyciu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oraz doświadczenia zawodowego, podjęcia zatrudnienia. Wsparcie dla uczestników projektu realizowane będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie do każdej osoby zgodnie z opisanymi zadaniami w terminie do 31.05.2020 roku.

 

Oferowane wsparcie:

 1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem ( po 2 h/1UP)
 2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno – zawodowej a w ramach niego:

a)      Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych;

b)      Trening Rozwoju Interpersonalnego;

c)       Wsparcie prawnika w zakresie prawa pracy;

d)      Trening pamięci;

e)    Rehabilitacja zdrowotna. 

 3. Szkolenia zawodowe trwające 120-150h– zwiększające szanse UP na rynku pracy – w oparciu o wypracowaną diagnozę, zgodne ze ścieżką reintegracji  oraz barometrem zawodów.
  4.  Staże zawodowe i pośrednictwo pracy:

a)      3-miesięczny staż zawodowy;

b)      Pośrednictwo pracy – 12h/1 UP.

 

Grupa docelowa:

 • osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osobybezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy – 40os. (24K; 16M);

 • osoby z niepełnosprawnością (w tym zzaburzeniami psychicznymi) - 40 os. (24K; 16M); w tym 6 os. (4K) będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością intelektualnąoraz osoby z niepełnosprawnością sprzężonymi;

 • co najmniej 50% UP (20 osób) to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach proj. jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowanez PO PŻ w ramach działań towarzyszących - wsparcie będzie kierowane do tzw. osób wielokrotnie wykluczonych;

 • osoby poniżej 18 r.ż. nie mogą stanowić więcej niż 50% grupy docelowej;

 • zamieszkują obszar województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

Adres:

Biuro Projektu

Ul. Długa 5/2

20-346 Lublin

 

Tel.: 575-342-377

 

 

 

Nr umowy:

 • RPLU.11.01.00-06-0166/17-00

 

aKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA DETERMINANTEM WZROSTU ZATRUDNIENIA MIESZKAŃCÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

Projekt W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. ”Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączanie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Zapytania cenowe:

 

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 - 30-11-2019

Nr umowy: RPZP.07.02.00-32-K005/18

WZROST UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DROGĄ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

WZROST UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DROGĄ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

 

Projekt "Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 812 250 ,00 zł ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 60 osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy ( 35 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • SZKOLENIE ZAWODOWE ZAKOŃCZONE NABYCIEM KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI
 • STAŻ ZAWODOWY
 • POŚREDNICTWO PRACY

 

15 Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w stażu  zawodowym zgodnym z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe. Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • UBEZPIECZENIE NNW
 • BADANIE LEKARSKIE
 • CATERING
 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

 

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikami projektu mogą być osoby bierne zawodowo oraz bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Osoby premiowane:

 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Dokumenty do pobrania:

 

Termin realizacji projektu:

 • 01-05-2019 - 31-07-2020

 

Nr umowy:

 • RPZP.06.05.00-32-K025/18-00

AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO POPRZEZ KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA

 

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 - 30-11-2019

Nr umowy: RPZP.07.01.00-32-K020/18-00