Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

Artykuły

POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA EUROSPEC

 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkole branżowej I stopnia Eurospec

poprzez utworzenie dwóch nowych kierunków kształcenia.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Eurospec poprzez utworzenie nowego programu nauczania dla nowych kierunków: Fotograf/grafik komputerowy oraz Fryzjer/wizażysta komputerowy oraz dostosowane wiedzy i umiejętności do

potrzeb pracodawców u 30 uczniów , wzbogacenie 6 nauczycieli o aktualną wiedzę praktyczną i kompetencje dydaktyczne oraz poprawę jakości szkolnego doradztwa zawodowego w ujęciu podejmowania wspólnych działań szkół, przedsiębiorstw i pracodawców (w tym też ich pracowników) w okresie 01.01.18r.-30.06.20r. Uczestnicy projektu (UP) to 30 uczniów (5K25M) oraz 6n-li(1K5M), zamieszkujących na terenie województwie zachodniopomorskiego.

 

 

Rozeznania Rynku:

 Rozeznanie rynku nr 1_Eurospec_2019

 Oświadczenie o braku powiązań do zapytania nr 1_Eurospec_2019

 Rozeznanie rynku r 2_Eurospec_2019

 Oświadczenie o braku powiązań do zapytania nr 2_Eurospec_2019

  

 

Wartość projektu: 546430,50 zł

Termin realizacji projektu: 01.01.2018- 30.06.2020

Nr umowy: RPZP.08.06.00-32-K033/17-00

 

 

MÓJ SPOSÓB NA PRACĘ! KOMPLEKSOWE WSPARCIE OSÓB MŁODYCH Z TERENU CAŁEJ POLSKI

 

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. Mój sposób na pracę! Kompleksowe wsparcie osób młodych z terenu woj. zachodniopomorskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I: Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Zapytania cenowe:

 

Termin realizacji projektu: 01.01.2019 - 30.06.2020

Nr umowy: POWR.01.03.01-00-0068/18-00

WZROST UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DROGĄ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

WZROST UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO DROGĄ DO PODJĘCIA ZATRUDNIENIA

 

Projekt "Wzrost umiejętności zawodowych mieszkańców województwa zachodniopomorskiego drogą do podjęcia zatrudnienia" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 812 250 ,00 zł ma na celu zwiększenie szans zatrudnienia dla 60 osób biernych zawodowo oraz bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy ( 35 kobiet i 25 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • DORADZTWO ZAWODOWE
 • SZKOLENIE ZAWODOWE ZAKOŃCZONE NABYCIEM KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI
 • STAŻ ZAWODOWY
 • POŚREDNICTWO PRACY

 

15 Uczestników projektu po skończonym kursie zawodowym weźmie udział w stażu  zawodowym zgodnym z profilem szkolenia i zapisami IPD. W okresie odbywania stażu zawodowego Uczestnikowi przysługuje miesięcznie stypendium stażowe. Dodatkowo w ramach form wsparcia Uczestnikowi przysługuje:

 • UBEZPIECZENIE NNW
 • BADANIE LEKARSKIE
 • CATERING
 • MATERIAŁY SZKOLENIOWE
 • ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU

 

Warunki udziału w projekcie:

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 30 roku życia, bierne zawodowo oraz bezrobotni niezarejestrowani w Urzędzie Pracy, zamieszkujący w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

Osoby premiowane:

 • Osoby 50+
 • Osoby niepełnosprawne
 • Kobiety
 • Osoby o niskich kwalifikacjach

 

Dokumenty do pobrania:

 

Harmonogramy zajęć:

 

Termin realizacji projektu:

 • 01-05-2019 - 31-07-2020

 

Nr umowy:

 • RPZP.06.05.00-32-K025/18-00

INTEGRUJ SIĘ Z NAMI - KOMPLEKSOWE FORMY AKTYWIZACJI SPOLECZNO-ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Integruj się z nami - kompleksowe formy aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego

 

 

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon ul. Romualda Traugutta 7, 72-200 Nowogard w terminie: od 01.03.2019 roku do 31.05.2020 roku  realizuje projekt pn.: Integruj się z nami -  kompleksowe formy aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie. Wsparcie udzielane z  Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Celem projektu jest: podniesienie poziomu aktywności 40 osób niepełnosprawnych z województwa lubelskiego poprzez zrealizowanie do dn. 31.05.2020r. indywidualnej i kompleksowej ścieżki wsparcia, w wyniku której 14 os. zostanie zaktywizowanych społecznie, a 13 os. podejmie zatrudnienie.

Cele i rezultaty zostaną osiągnięte w projekcie  w wyniku realizacji kompleksowego wsparcia tj. identyfikacji potrzeb Uczestników, wzmocnienia postawy społecznej,zdrowotnej, nabyciu kwalifikacji i kompetencji zawodowych, oraz doświadczenia zawodowego, podjęcia zatrudnienia. Wsparcie dla uczestników projektu realizowane będzie w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie do każdej osoby zgodnie z opisanymi zadaniami w terminie do 31.05.2020 roku.

 

Oferowane wsparcie:

 1. Przygotowanie indywidualnego planu Aktywizacji Społeczno-Zawodowej: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz psychologiem ( po 2 h/1UP)
 2. Wsparcie pomocnicze w aktywizacji społeczno – zawodowej a w ramach niego:

a)      Indywidualny Trening Kompetencji Społecznych;

b)      Trening Rozwoju Interpersonalnego;

c)       Wsparcie prawnika w zakresie prawa pracy;

d)      Trening pamięci;

e)    Rehabilitacja zdrowotna. 

 3. Szkolenia zawodowe trwające 120-150h– zwiększające szanse UP na rynku pracy – w oparciu o wypracowaną diagnozę, zgodne ze ścieżką reintegracji  oraz barometrem zawodów.
  4.  Staże zawodowe i pośrednictwo pracy:

a)      3-miesięczny staż zawodowy;

b)      Pośrednictwo pracy – 12h/1 UP.

 

Grupa docelowa:

 • osoby wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osobybezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób - tzw. oddalonych od rynku pracy – 40os. (24K; 16M);

 • osoby z niepełnosprawnością (w tym zzaburzeniami psychicznymi) - 40 os. (24K; 16M); w tym 6 os. (4K) będą stanowiły osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby z niepełnosprawnością intelektualnąoraz osoby z niepełnosprawnością sprzężonymi;

 • co najmniej 50% UP (20 osób) to osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, a zakres wsparcia w ramach proj. jest komplementarny i uzupełnia działania współfinansowanez PO PŻ w ramach działań towarzyszących - wsparcie będzie kierowane do tzw. osób wielokrotnie wykluczonych;

 • osoby poniżej 18 r.ż. nie mogą stanowić więcej niż 50% grupy docelowej;

 • zamieszkują obszar województwa lubelskiego (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin projektu

Oświadczenie UP

Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych

Klauzula informacyjna

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja udziału w projekcie

 

Adres:

Biuro Projektu

Ul. Narutowicza 62

20-013 Lublin

 

Tel.: 575-342-377

 

 

 

Nr umowy:

 • RPLU.11.01.00-06-0166/17-00

Wartość projektu: 585 449,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 497 631,65 PLN

 

aKTYWIZACJA SPOŁECZNO - ZAWODOWA DETERMINANTEM WZROSTU ZATRUDNIENIA MIESZKAŃCÓW WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO

 

Projekt W związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. ”Aktywizacja społeczno – zawodowa determinantem wzrostu zatrudnienia mieszkańców woj. zachodniopomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Włączanie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej w procedurze rozeznania rynku.

 

Zapytania cenowe:

 

Termin realizacji projektu: 01-10-2018 - 30-11-2019

Nr umowy: RPZP.07.02.00-32-K005/18