Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

PRACOWNIK XXI W. - PRACOWNIK MOBILNY! AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W NAJTRUDNIEJSZEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna oraz podniesienie, u 80 osób niepracujących powyżej 30 roku życia, dostępu do zatrudnienia, identyfikacja potrzeb uczestników, szkolenia z zakresu ICT-komp.kluczowe „Pracownik mobilny-nowoczesne stanowisko pracy” zakończonych zewnętrznym egzaminem, staże zawodowe, pośrednictwo pracy oraz niwelowanie barier os. niepełnospr.

 

Cel główny projektu: 

Umożliwienie dostępu do zatrudnienia osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych o oddalonych od rynku pracy, m.in. poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia i wspieranie mobilności pracowników.

 

Oferowane wsparcie:

 • Spotkania z doradcą zawodowym.
 • Wsparcie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy.
 • Trening pracy – przygotowanie CV, planowanie kariery zawodowej.
 • Obycie przez wszystkich uczestników kursu zawodowego.
 • Skierowanie wszystkich uczestników na 3-miesięczny staż zawodowy zgodny z profilem szkolenia.
 • Każdy uczestnik będzie objęty opieką mentora.

 

Grupa docelowa:

Osoby pozostające bez pracy ( z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące do wszystkich następujących grup:

 • Osoby w wieku 50 lat i więcej.
 • Kobiety.
 • Osoby z niepełnosprawnościami.
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

Z założenia grupa osób z niepełnosprawnościami ma stanowi co najmniej 10% grupy docelowej projektu.

 

Szczegóły:

 • Nazwa wnioskodawcy: Consultoris.pl Tomasz Ordysiński
 • Nazwa partnera: CUSD Jakub Szpon
 • Termin realizacji: 01.08.2017r -31.12.2017 r.
 • Nr umowy: RPPM.05.02.02-22-0071/16-00