Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

PRACA BEZ BARIER - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PRACA BEZ BARIER - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt „PRACA BEZ BARIER - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"  realizowany przez Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w partnerstwiez Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynk

Data realizacji: Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 28 lutego 2015 r. W ramach projektu odbędą się dwie edycje.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem  projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

-Projekt skierowany jest do 24 osób w wieku od 15 do 64 lat, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te muszą mieszkać na terenie województwa zachodniopomorskiego.

- Uczestnikami są osoby bezrobotne, które ukończyły edukację na poziomie gimnazjum i niższym, które interesują się grafiką komputerową i fotografią i chcą rozwijać się w tej dziedzinie.

 

Jakie są korzyści udziału w projekcie?

 

 • WYSOKA JAKOŚĆ - Dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy projektu mają gwarancję zdobycia kwalifikacji na najwyższym poziomie.
 • BEZPŁATNE UCZESTNICTWO - Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • PRAKTYCZNA FORMA - Szkolenia mają charakter intensywnych zajęć, prowadzonych w małych,  12 - osobowych grupach, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych.
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie indywidualne każdego uczestnika na etapie diagnozowania potrzeb zawodowych, szkoleń teoretycznych, jak również na początku drogi zawodowej.
 • CERTYFIKAT - Uczestnictwo w Projekcie zapewnia nie tylko wiedzę i rozwój umiejętności, 
  ale także certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.
 • WSPARCIE DODATKOWE:
 • Zwrot Kosztów Dojazdu
 • Bezpłatne Materiały Szkoleniowe
 • Wyżywienie
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Stypendium stażowe

 

 

Zadania projektu:

 

1.  Indywidualne Plany Działania (IPD)

I edycja – lipiec 2013 r.

II edycja – kwiecień 2014 r.

 • Każdy uczestnik skorzysta z 6h wsparcia, podczas których przy współudziale wykwalifikowanego doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa zdiagnozowane zostaną jego cele i potrzeby zawodowe oraz opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Uczestnik projektu będzie miał możliwość przy pomocy doradcy dowiedzieć się o swoich mocnych i słabych stronach.

 

2. Szkolenia Aktywizacji Zawodowej

I edycja – sierpień 2013 r.

II edycja – maj 2014 r.

 • Szkolenia grupowe, 60 godzin szkoleń.
 • Udzielona zostanie pomoc w przygotowaniu do objęcia pracy, zostaną poruszone tematy z zakresu: odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, techniki autoprezentacji, przeprowadzanie negocjacji, obsługa komputera, metody radzenia sobie ze stresem czy zagadnienia prawne – pomocne do założenia własnej działalności gospodarczej.
 • Szkolenia indywidualne:
  • 10 h indywidualnego doradztwa psychologicznego i 10 h indywidualnego doradztwa zawodowego przewidziane dla każdego uczestnika projektu

 

3.  Program Aktywizacji Zawodowej

 

I edycja – wrzesień-listopad 2013 r.

II edycja – lipiec-wrzesień 2014 r.


  • Szkolenia grupowe: 60 h szkoleń zawodowych z zakresu grafiki komputerowej i fotografii
  • W ramach szkolenia uczestnik projektu pozna podstawy fotografii i programy do grafiki komputerowej, zasady wykonywania i obróbki zdjęć, mechanizm druku zdjęć
  • 40 h szkoleń praktycznych w ramach wyjazdów plenerowych w celu opracowania portfolio, zawierającego: broszurę z pracami, życiorys, teczkę ofertową oraz wizytówkę.
  • W ramach wyjazdu każdy uczestnik otrzyma do pomocy aparat fotograficzny na czas trwania szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

4. Staż zawodowy

 

I edycja – grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r.

II edycja – wrzesień-październik 2014 r.

 • Każdy uczestnik odbędzie stażu w wymiarze 35 h w celu zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych z zakresu fotografii i grafiki komputerowej, dodatkowo uczestnikowi projektu przypada 20 h indywidualnego doradztwa zawodowego
 • W ramach uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe

 

Efekt realizacji projektu

Osiągnięcie głównego celu projektu przyczyni się w 0,02% do osiągnięcia Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, który zakłada objęcie aktywizacją zawodową  i społeczną 149 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.