Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

DROGA DO SUKCESU! - REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH

DROGA DO SUKCESU! REHABILITACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB PO KRYZYSACH PSYCHICZNYCH

Projekt „Droga do sukcesu! Rehabilitacja społeczno-zawodowa osób po kryzysach psychicznych” realizowany jest przez Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon we współpracy ze STOWARZYSZENIEM RODZIN I OPIEKUNÓW OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE „RODZINA” W SZCZECINIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy.

Cel główny projektu:

Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz dostępu do zatrudnienia wśród 32 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-64 lat zamieszkałych na terenie województwa zachodniopomorskiego w powiatach goleniowskim, gryfińskim, polickim, pyrzyckim, stargardzkim lub mieście Szczecin w terminie 30.12.2013 – 30.06.2015.

 

Termin realizacji:

30 grudnia 2013 r. – 30 czerwca 2015r.

 

Formy wsparcia dla Uczestników:

 1. indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym (2 godziny x 2 spotkania);
 2. opracowanie z doradcą Indywidualnego Planu Działania;
 3. warsztaty umiejętności społecznych (średnio 10 spotkań x 4 godziny);
 4. warsztaty pracownik biurowo-gospodarczy (średnio 15 spotkań x 4 godziny);
 5. opieka animatora zatrudnienia – średnio 2 godziny w miesiącu przez okres 6 miesięcy;
 6. 3-miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna.

 

Każdy Uczestnik otrzyma:

 1. stypendium stażowe w wysokości 900,00 zł brutto;
 2. poczęstunek podczas warsztatów;
 3. pomoce i materiały szkoleniowe, m.in. długopis, notes, pendrive;
 4. badania lekarskie;
 5. ubezpieczenie NNW.

 

REKRUTACJA

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych (z aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności ), które spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. miejsce zamieszkania w powiecie goleniowskim, gryfińskim, polickim, pyrzyckim, stargardzkim lub mieście Szczecin;
 2. wiek 15-64 lata;
 3. status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowe;
 4. posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem 02-P lub opinia lekarza wskazująca na zaburzenia psychiczne;
 5. udokumentowana stała opieka psychiatryczna.

Dodatkowe punkty przyznawane są następujące kryteria:

 1. wykształcenie gimnazjalne i niższe;
 2. brak udokumentowanego doświadczenia zawodowego;
 3. udokumentowane doświadczenie zawodowe krótsze niż rok;
 4. płeć: kobieta.

 

WARSZTATY

Warsztaty umiejętności społecznych

Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy poprzez nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po nim, zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności oraz podniesienie motywacji do działania.

Tematyka warsztatów obejmuje m.in.:

- sposoby poszukiwania pracy zgodnej z możliwościami i oczekiwaniami

- przygotowanie dobrego CV, listu motywacyjnego

- podstawy autoprezentacji

- rozmowa kwalifikacyjna

- radzenie sobie ze stresem

- komunikacja interpersonalna

- asertywność w pracy

- równość szans, polityka równości płci

 

Forma zajęć

Głównie zajęcia praktyczne – ćwiczenia doskonalące umiejętności miękkie i społeczne, odgrywanie ról, scenek, praca indywidualna i grupowa.

 

Warsztaty pracownik biurowo-gospodarczy

Warsztaty mają na celu wyposażenie Uczestników w uniwersalne umiejętności przydatne w pracy biurowo-gospodarczej branży gastronomicznej, przemysłowej i handlowej.

Tematy zajęć obejmuje m.in.:

- organizację czasu pracy

- główne zasady BHP i ppoż.

- wykorzystanie chemii gospodarczej, w tym zabezpieczanie, dobór, prowadzenie wykazu i prognozowanie zamówień

-zasady utrzymania czystości w zależności od specyfiki branży i pory roku

- obsługa klienta

- przechowywanie i archiwizacja dokumentów

- obieg dokumentów i korespondencji

- tajemnicę służbową

- ochronę danych osobowych

- prowadzenie administracji

- obsługę komputera, np. program tekstowy, arkusz kalkulacyjny, e-mail

- obsługa urządzeń biurowych

- przechowywanie i zarządzanie danymi na nośnikach elektronicznych

- biurowy savoir-vivre

- emisję głosu

- negocjacje

 

 

Harmonogram

Projekt zostanie zrealizowany w dwóch edycjach:

I edycja

- rekrutacja – luty-marzec 2014r.

- doradztwo – kwiecień 2014r.

- warsztaty – maj-lipiec 2014r.

- staż – sierpień-październik 2014r.

 

II edycja

- rekrutacja – wrzesień-listopad 2014r.

- doradztwo – listopad-grudzień 2014r.

- warsztaty – styczeń-marzec 2015r.

- staż – kwiecień-czerwiec 2015r.