Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

SUKCES 50+ WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZECIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SUKCES 50+

Projekt „SUKCES 50+ wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej” jest realizowany przez firmę Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w partnerstwie z firmą 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 


Data realizacji: Okres realizacji projektu: 01.02.2014 r. - 30.06.2015 r.

Jaki jest cel projektu? Celem projektu jest pomoc wobec osób, które planują rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

- w projekcie mogą wziąć udział osoby posiadające status osoby bezrobotnej powyżej 50. roku życia

- osoba uczestnicząca w projekcie musi posiadać miejsce zamieszkania na terenie powiatów: goleniowskiego, polickiego oraz na terenie miasta Szczecin, dodatkowo warunkiem uczestnictwa w projekcie jest złożenie deklaracji chęci założenia firmy na terenie województwa zachodniopomorskiego

 

Jakie są korzyści uczestnictwa w Projekcie?

KORZYŚCI FINANSOWE - w ramach projektu zapewniamy dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie do 40 000 zł, dodatkowo oferujemy wsparcie pomostowe za sfinansowanie podstawowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy w pierwszych 6 miesiącach jej działalności w kwocie do 1500 zł miesięcznie

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO - udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny 

PRAKTYCZNA FORMA - szkolenia mają udział w formie intensywnych zajęć, dyskusji, sporządzania dokumentów, itp.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - w ramach doradztwa personalnego oferujemy indywidualne podejście do każdego uczestnika projektu

WSPARCIE DODATKOWE

 

 

Szkolenia

Po przejściu procesu rekrutacji, każdy z zakwalifikowanych uczestników weźmie udział w 40 godzinach szkoleń obejmujących m.in. tematykę:

  • sporządzanie wniosków o wsparcie finansowe wraz z biznesplanem oraz sporządzanie wniosków o wsparcie pomostowe,
  • zagadnienia prawne w przedsiębiorstwie, zagadnienia księgowo-rachunkowe,
  • metody poprawy rentowności i indywidualnych przedsięwzięć, analiza nowych rynków zbytu,
  • inne wskazane przez uczestnika wg potrzeb zbadanych przez PSYCHOLOGA/DORADCĘ ZAWODOWEGO.

Wszystkie zajęcia szkoleniowe będą realizowane po 8 godzin dziennie przez 5 dni następujących kolejno po sobie. Warto nadmienić, iż min.60% zajęć będzie prowadzonych w formie ćwiczeń. Ze względu na osoby niepełnosprawne możliwe jest również przeprowadzenie niektórych zajęć indywidualnie.

 

Doradztwo podstawowe

Po zakończeniu etapu szkoleń uczestnicy przez ok. 2 tygodnie będą mogli korzystać z indywidualnego doradztwa w wymiarze 8 h na uczestnika. Każdy z uczestników będzie mógł wybrać doradcę z danej dziedziny z podanej wcześniej listy doradców. Tematyka doradztwa będzie zbieżna z tematyką szkoleń, a o podziale godzin doradczych decydować będzie sam uczestnik.

 

Wsparcie finansowe

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego niezwłocznie zostanie ogłoszony termin składania wniosków o przyznanie wsparcia finansowego.

 

 

Doradztwo specjalistyczne

Doradztwo specjalistyczne będzie prowadzone w tematyce związanej z prawidłowym wykorzystaniem dotacji. Będzie świadczone w wymiarze 20 godzin na Beneficjenta pomocy,  na zasadach podobnych jak doradztwo podstawowe. Beneficjenci pomocy będą mogli skorzystać z tej formy wsparcia przez okres 12 miesięcy od dnia założenia firmy.

 

Kontrole i Monitoring

Beneficjenci pomocy projektu będą podlegać monitoringowi i kontroli. Zarówno monitoring jak i kontrole będą przeprowadzone 2 krotnie w ciągu pierwszego roku prowadzenia działalności gospodarczej. Mają one na celu sprawdzenie prawidłowości prowadzenia firmy i wydatkowania uzyskanego dofinansowania.