Używamy cookies, aby ulepszyć naszą stronę internetową i twoje wrażenia z korzystania z niej. Pliki cookie wykorzystywane do podstawowej obsługi witryny zostały już ustawione

 

 

Artykuły

PRACA BEZ BARIER - AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Projekt „PRACA BEZ BARIER - Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych"  realizowany przez Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w partnerstwiez Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynk

Data realizacji: Projekt realizowany jest w terminie od 1 kwietnia 2013 r. do 28 lutego 2015 r. W ramach projektu odbędą się dwie edycje.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem  projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i dostępu do zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

-Projekt skierowany jest do 24 osób w wieku od 15 do 64 lat, z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te muszą mieszkać na terenie województwa zachodniopomorskiego.

- Uczestnikami są osoby bezrobotne, które ukończyły edukację na poziomie gimnazjum i niższym, które interesują się grafiką komputerową i fotografią i chcą rozwijać się w tej dziedzinie.

 

Jakie są korzyści udziału w projekcie?

 

 • WYSOKA JAKOŚĆ - Dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy projektu mają gwarancję zdobycia kwalifikacji na najwyższym poziomie.
 • BEZPŁATNE UCZESTNICTWO - Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • PRAKTYCZNA FORMA - Szkolenia mają charakter intensywnych zajęć, prowadzonych w małych,  12 - osobowych grupach, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych.
 • INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie indywidualne każdego uczestnika na etapie diagnozowania potrzeb zawodowych, szkoleń teoretycznych, jak również na początku drogi zawodowej.
 • CERTYFIKAT - Uczestnictwo w Projekcie zapewnia nie tylko wiedzę i rozwój umiejętności, 
  ale także certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.
 • WSPARCIE DODATKOWE:
 • Zwrot Kosztów Dojazdu
 • Bezpłatne Materiały Szkoleniowe
 • Wyżywienie
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
 • Stypendium stażowe

 

 

Zadania projektu:

 

1.  Indywidualne Plany Działania (IPD)

I edycja – lipiec 2013 r.

II edycja – kwiecień 2014 r.

 • Każdy uczestnik skorzysta z 6h wsparcia, podczas których przy współudziale wykwalifikowanego doradcy zawodowego, pośrednika pracy oraz psychologa zdiagnozowane zostaną jego cele i potrzeby zawodowe oraz opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania. Uczestnik projektu będzie miał możliwość przy pomocy doradcy dowiedzieć się o swoich mocnych i słabych stronach.

 

2. Szkolenia Aktywizacji Zawodowej

I edycja – sierpień 2013 r.

II edycja – maj 2014 r.

 • Szkolenia grupowe, 60 godzin szkoleń.
 • Udzielona zostanie pomoc w przygotowaniu do objęcia pracy, zostaną poruszone tematy z zakresu: odpowiedniego przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, techniki autoprezentacji, przeprowadzanie negocjacji, obsługa komputera, metody radzenia sobie ze stresem czy zagadnienia prawne – pomocne do założenia własnej działalności gospodarczej.
 • Szkolenia indywidualne:
  • 10 h indywidualnego doradztwa psychologicznego i 10 h indywidualnego doradztwa zawodowego przewidziane dla każdego uczestnika projektu

 

3.  Program Aktywizacji Zawodowej

 

I edycja – wrzesień-listopad 2013 r.

II edycja – lipiec-wrzesień 2014 r.


  • Szkolenia grupowe: 60 h szkoleń zawodowych z zakresu grafiki komputerowej i fotografii
  • W ramach szkolenia uczestnik projektu pozna podstawy fotografii i programy do grafiki komputerowej, zasady wykonywania i obróbki zdjęć, mechanizm druku zdjęć
  • 40 h szkoleń praktycznych w ramach wyjazdów plenerowych w celu opracowania portfolio, zawierającego: broszurę z pracami, życiorys, teczkę ofertową oraz wizytówkę.
  • W ramach wyjazdu każdy uczestnik otrzyma do pomocy aparat fotograficzny na czas trwania szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

4. Staż zawodowy

 

I edycja – grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r.

II edycja – wrzesień-październik 2014 r.

 • Każdy uczestnik odbędzie stażu w wymiarze 35 h w celu zdobycia praktycznych doświadczeń zawodowych z zakresu fotografii i grafiki komputerowej, dodatkowo uczestnikowi projektu przypada 20 h indywidualnego doradztwa zawodowego
 • W ramach uczestnictwa w projekcie każdy uczestnik otrzyma stypendium stażowe

 

Efekt realizacji projektu

Osiągnięcie głównego celu projektu przyczyni się w 0,02% do osiągnięcia Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, który zakłada objęcie aktywizacją zawodową  i społeczną 149 tys. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

TERAPIA PRACĄ – PROGRAM KOMPLEKSOWEGO ROZWOJU I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Zapraszamy do udziału w projekcie „Terapia pracą – program kompleksowego rozwoju i aktywizacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych  z zaburzeniami psychicznymi w wieku 15-64 lata, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie Szczecina.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on z Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, z Działania 7.4 – Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia dla każdego/ej z Uczestników/czek projektu:

- indywidualne spotkania konsultacyjne z doradcą zawodowym;

- warsztaty psychologiczno-doradcze z aktywnego poszukiwania pracy;

- warsztaty pracownik administracyjno-gospodarczy;

- opiekę pośrednika pracy (zarówno na etapie stażu, jak i poszukiwania pracy);

- 3-miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna.

 

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Formularz można pobrać na naszej stronie internetowej.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2014 r.

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.terapiapraca.cusd.pl

 

Więcej informacji udzielają:

Lider projektu - Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „RODZINA” w Szczecinie

Dom Klub Galeria "Pod Fontanną"

al. Bohaterów Warszawy 27

70-340 Szczecin

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 501 417 842

 

Partner projektu – Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

ul. Janosika 8

71-424 Szczecin

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 691 812 296

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – WSPARCIE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Projekt „ZYSK Z DOJRZAŁOŚCI – wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej" realizowany jest przez 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz, w partnerstwie z Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI.Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Data realizacji projektu: Projekt realizowany jest w terminie od 1 października  2012 r. do 31 marca 2014 r. Składa się z dwóch edycji.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem  projektu jest wzrost przedsiębiorczości uczestników projektu poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej przez min. 12 miesięcy oraz nabycie wiedzy z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i z zakresu wykorzystania dotacji.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt skierowany jest do trzydziestu bezrobotnych osób fizycznych w wieku powyżej 50 lat,  zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w EDG, KRS, CEiIoDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

 

 

Zadania projektu:

1.Rekrutacja i szkolenia

 

Szkolenia grupowe - 48 h szkoleń  o tematyce: sporządzania biznes planu, zagadnień prawnych w przedsiębiorstwie, zagadnień księgowo-rachunkowych MŚP, metod poprawy rentowności indywidualnych przedsięwzięć oraz inne.

2.Doradztwo podstawowe

Szkolenia indywidualne – obejmuje 10 h doradztwa o tematyce zbieżnej z tematem szkoleń grupowych.

 

3.Wsparcie finansowe

Konkurs  wniosków o uzyskanie dla 22. osób dotacji w wysokości 25 tys. Zł wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł/miesięcy przez sześć pierwszych miesięcy  prowadzenia działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego przedłużonego
w wysokości 800 zł/mies. dla 6. osób na kolejne 6 miesięcy.

 

Kontrole i monitoring - przeprowadzane 2 razy w ciągu pierwszego roku prowadzenia własnej działalności gospodarczej:

ü  kontrola na samym początku prowadzenia firmy i pod koniec pierwszego roku jej prowadzenia,

ü  monitoring między drugim a piątym miesiącem oraz między ósmym a jedenastym.

 

4.Doradztwo specjalistyczne

Szkolenia indywidualne - 10 h doradztwa indywidualnego o tematyce związanej z prawidłowym wykorzystaniem dotacji, przez 12 mies. od założenia firmy.

 

Korzyści udziału w projekcie:

WYSOKA JAKOŚĆ

Dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy mają gwarancję zdobycia kwalifikacji 
na najwyższym poziomie.

 

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PRAKTYCZNA FORMA

Szkolenia mają charakter intensywnych, w większości ćwiczeniowych zajęć prowadzonych 
w małych,  15 - osobowych grupach, dzięki czemu uczestnicy projektu zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej.

 

DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Wsparcie finansowe w wysokości do 25 tys. zł/osobę.

 

WSPARCIE POMOSTOWE PODSTAWOWE I PRZEDŁUŻONE

Pomoc finansowa  w wysokości do 800 zł/miesiąc na pokrycie podstawowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy.

 

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Szkolenia obejmują specjalistyczne doradztwo skierowane osobno do każdego uczestnika 
w celu uzyskania wiedzy na temat prowadzenia działalności gospodarczej oraz prawidłowego wykorzystania dotacji, co skutkować będzie zwiększeniem efektywności udzielonego wsparcia.

 

 • WSPARCIE DODATKOWE:

 

 • Zwrot Kosztów Dojazdu /Noclegu
 • Bezpłatne Materiały Szkoleniowe
 • Wyżywienie
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Efekt realizacji projektu

Osiągnięcie głównego celu projektu przyczyni się do realizacji priorytetu  VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich PO KL w wyniku wsparcia:

 • 0,061% z 45% zarejestrowanych osób bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • 0,56% z 40% starszych osób bezrobotnych (50-62 lata) instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową,
 • 0,013% z 50% osób bezrobotnych zamieszkałych na obszarach wiejskich instrumentami rynku pracy oraz usługą szkoleniową.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MIKRO I MAŁĄ FIRMĄ

Projekt „Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą”

Projekt „Efektywne zarządzanie mikro i małą firmą”realizowany jest przez 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz w partnerstwie z  Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw.

Data realizacji: Projekt realizowany jest w terminie od 1 października  2012 r. do 30. listopada 2014 r. Składa się z pięciu edycji.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem  projektu jest wzrost poziomu kwalifikacji i kompetencji zawodowych z zakresu zarządzania finansami, zarządzania zasobami ludzkimi i marketingu wśród uczestników projektu.

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt skierowany jest do min.  80 mikro i małych firm oraz ich 200 pracowników z branż stanowiących szansę rozwoju województwa zachodniopomorskiego.

 

 

Jakie są korzyści udziału w projekcie?

WYSOKA JAKOŚĆ - dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy mają gwarancję zdobycia kwalifikacji na jak najwyższym poziomie.

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO - uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRAKTYCZNA FORMA - szkolenia mają charakter intensywnych, w większości ćwiczeniowych zajęć prowadzonych w małych,  10 - osobowych grupach. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - projekt obejmuje specjalistyczne doradztwo skierowane osobno do każdego uczestnika  w celu omówienia ich wątpliwości z zakresu zagadnień omówionych na szkoleniach.

 

WSPARCIE DODATKOWE

Zwrot Kosztów Noclegu

Bezpłatne Materiały Szkoleniowe

Wyżywienie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

 

 

 

 

Zadania projektu:

 

1.Organizacja szkoleń ogólnych i doradztwa „Zarządzanie finansami w MMP”

 

Szkolenia grupowe - 64 h szkoleń  z zakresu: rachunkowości, oprogramowania, prawa pracy, prawa podatkowego, zobowiązań podatkowych, umów handlowych, czy zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie.

Doradztwo indywidualne – obejmuje 5 godzin doradztwa, podczas których uczestnicy będą mogli skonsultować z wyspecjalizowanymi doradcami wszelkiego rodzaju problemy, wątpliwości z zakresu zarządzania finansami.

 

2.Organizacja szkoleń ogólnych i doradztwa „Zarzadzanie kapitałem ludzkim”

Szkolenia grupowe - 64 h szkoleń z zakresu: planowania rozwoju pracowników, tworzenia profili kompetencyjnych, oceny pracy, elementów prawa pracy, zarządzania szkoleniami, zarządzania personelem i jego motywowania.

Doradztwo indywidualne - 5 godzin doradztwa, podczas których uczestnicy będą mogli skonsultować swoje problemy i wątpliwości, z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, z wyspecjalizowanymi doradcami.

 

3.Organizacja szkoleń ogólnych i doradztwa „Marketing w MMP”

Szkolenia grupowe - 64 h szkoleń z zakresu: budowania marki firmy, przygotowywania drobnych materiałów promocyjnych, ofert, skuteczne pozyskiwanie klientów i budowanie relacji czy zasad e-marketingu.

Doradztwo indywidualne - 5 godzin doradztwa, podczas których uczestnicy będą mogli skonsultować się z wyspecjalizowanymi doradcami w ceku omówienia ich problemów i wątpliwości z zakresu marketingu.

 

Efekt realizacji projektu

 

Osiągnięcie głównego celu projektu przyczyni się w 0,06%  do realizacji Priorytetu VIII.  Regionalne kadry gospodarki, który zakłada objęcie 144 tys. przedsiębiorstw wsparciem w zakresie szkolenia 
ich pracowników.

OUTPLACEMENT DLA PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK LUB INSTYTUCJI WOJSKOWYCH

Projekt "Outplacement dla pracowników jednostek lub instytucji wojskowychrealizowany przez Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon w partnerstwie z 4C Centrum Ekonomii Społecznej Krzysztof Musiatowicz  oraz z GOS Polska Sp. z o.o w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki,  Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.

Kiedy realizowany jest projekt? Projekt realizowany jest w terminie od 01.09.2013 do 30.04.2015. W ramach projektu odbędą się dwie edycje.

Jaki jest cel projektu? Głównym celem projektu jest wdrożenie programu outplacementu w związku z procesami restrukturyzacji Wojska Polskiego wśród pracowników mieszkających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Projekt skierowany jest do 60. osób w wieku od 15 do 64 lat z wykształceniem średnim lub wyższym, zatrudnionych w jednostkach lub instytucjach wojskowych jako żołnierze szeregowi, są zagrożeni utratą pracy z powodu procesów restrukturyzacyjnych lub są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy.

 

 

 

Korzyści udziału w projekcie:

WYSOKA JAKOŚĆ - dzięki zatrudnieniu najlepszych trenerów uczestnicy mają gwarancję zdobycia kwalifikacji na najwyższym poziomie.

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO - uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Szkolenia są w 100% dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PRAKTYCZNA FORMA - szkolenia mają charakter intensywnych zajęć, prowadzonych w małych,  10–osobowych i 15 – osobowych grupach, przy zastosowaniu różnorodnych metod dydaktycznych. Dzięki temu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności, które będą mogli efektywnie wykorzystać w pracy zawodowej.

CERTYFIKAT - uczestnictwo w Projekcie zapewnia nie tylko wiedzę i rozwój umiejętności, ale także certyfikat potwierdzający zdobyte kompetencje.

DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – Wsparcie, pomoc finansowa w wysokości do 18 tys. zł/osobę.

WSPARCIE POMOSTOWE - pomoc w wysokości do 800 zł/miesiąc na pokrycie podstawowych wydatków związanych z prowadzeniem firmy.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE - Projekt obejmuje indywidualne doradztwo psychologa, doradcy zawodowego oraz indywidualne wsparcie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, a także efektywnego wykorzystania dotacji.

WSPARCIE DODATKOWE:

Zwrot Kosztów Dojazdu

Bezpłatne Materiały Szkoleniowe

Wyżywienie

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Zadania projektu:

 

 1. Indywidualna Strategia Adaptacji Zawodowej- Wsparcie dla osób zagrożonych utratą pracy

 

 • 6h  w ramach informacyjnych spotkań indywidualnych (grupowych).
 • Wsparcie psychologiczne w celu przezwyciężenia  sytuacji kryzysowej,  w ramach warsztatów:
  • grupowych – 24h,
  • indywidualnych – 8h.
  • Wsparcie doradcy zawodowego w celu dostarczenia wiedzy o rynku pracy, w ramach warsztatów:
   • grupowych – 24h,
   • indywidualnych  – 8h.
   • 4 spotkania z pracodawcami we współpracy z PUP w celu prezentacji potencjalnych pracodawców oraz odbycia rozmów kwalifikacyjnych
   • Szkolenia zawodowe w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych:
    • Operator koparko-ładowarki – 216 h,
    • Ochrona mienia (I stopnia – 245h i II stopnia – 340 h),
    • Operator wózków jezdniowych – 64 h,
    • Pracownik biurowy – 80h,
    • Sprzedawca – 160h.
    • Opracowanie Indywidualnej Strategii Adaptacji Zawodowej dla każdego Uczestnika/czki projektu.

 

2.Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

 • Szkolenia w celu nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej:
  • grupowe:

ü  ABC biznesu – 32 h,

ü  Marketing i PR w biznesie  - 12h.

 • indywidualne - 10 h .

 

3.Wsparcie finansowe i doradcze

 • Konkurs  biznesplanów celu uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  w wysokości 20. tysięcy zł oraz wsparcia pomostowego w wysokości 800 zł.
 • Wsparciez zakresu prowadzenia działalności gospodarczej przez rok od założenia przedsiębiorstwa:

ü  doradztwo specjalistyczne z zakresu efektywnego wykorzystania dotacji – średnio 20h/osobę,

ü  wsparcie Animatora przedsiębiorczości –praktyka biznesu

ü  „lunch biznesowy” z  właścicielami firm w celu wymiany doświadczeń.

 

 

Efekt realizacji projektu

 

W wyniku realizacji projektu 50% uczestników projektu zagrożonych zwolnieniem z pracy, bądź  
w okresie wypowiedzenia, w  perspektywie 6. miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, znajdzie pracę, rozpocznie działalność gospodarczą lub będzie kontynuowało zatrudnienie w dotychczasowym miejscu pracy.